Uloga IDA-e

Istarska razvojna agencija je 16. kolovoza 2010. godine imenovana koordinatorom regionalnoga razvoja za Istarsku županiju od strane Agencije za regionalni razvoj RH dana, sukladno Pravilniku o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja (NN 53/10).
 
Uloga IDA-e u radu i razvoju aktivnosti:

IDA kao regionalni koordinator razvoja obavlja  sljedeće poslove od općeg gospodarskog interesa za potrebe Istarske županije:

 • koordinira i sudjeluje u izradi županijske razvojne strategije i drugih strateških razvojnih dokumenata na području županije, vodeći se načelom partnerstva, transparentnosti i suradnje
 • koordinira izradu akcijskih planova za provedbu županijske razvojne strategije
 • potiče provedbu županijske razvojne strategije i obavlja poslove praćenja, monitoringa i analiza iste
 • promovira provedbu ŽRS-a u medijima i na internetu
 • koordinira poslove vezane uz  regionalnu i središnju elektroničku bazu projekata; prikuplja putem javnih poziva podatke, razvojne programe i dokumente, unosi projekte u softverski program uspostavljen pri Istarskoj županiji te isto tako onaj uspostavljen na nacionalnoj razini
 • koordinira poslove poticanja regionalne konkurentnosti i sudjeluje u poslovima poticanja urbanog razvoja
 • koordinira aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezane uz regionalni razvoj te savjetodavno pomaže u pripremi i provedbi razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave
 • obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe rada Županijskog partnerskog vijeća (ŽPV)
 • sudjeluje u radu ŽPV-a i partnerskog vijeća statističke regije te partnerskog vijeća urbanog područja
 • omogućava učinkovito komuniciranje između Županijske skupštine, ŽPV-a te ostalih razvojnih sudionika na području Istarske županije i predlagatelja projekata
 • sudjeluje u pripremi i provedbi razvojnih projekata čiji su nositelji javnopravna tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije i statističke regije te cijele Hrvatske, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije
 • surađuje s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata
 • sudjeluje u provedbi programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave
 • obavljaju i druge poslove sukladno zakonu.