Županijsko partnersko vijeće (ŽPV)

Sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) i čl. 5 te čl. 12. nove Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN 103/15), Župan Istarske županije je 30.11.2015. godine donio Odluku o izmjeni rješenja o imenovanju Županijskog partnerskog vijeća za izradu Županijske razvojne strategije Istarske županije za razdoblje do 2020. godine.

Županijsko partnersko vijeće savjetodavno je tijelo koje se osniva sukladno načelu partnerstva, transparentnosti, ravnomjerne predstavljenosti, jednakosti i suradnje s ciljem definiranja zajedničkih prioriteta na području Istarske županije, te predlaganja i praćenja provedbe razvojnih projekata na razini Istarske županije.

ŽPV se u svome radu rukovodi načelima utvrđenima zakonom, uredbama i pravilnicima,  kojima se uređuje regionalni razvoj.

ŽPV posebno pridonosi prepoznavanju zajedničkih razvojnih prioriteta različitih dionika; prepoznavanju i predlaganju strateških projekata te praćenju njihovih učinaka na razvoj; stvaranju kapaciteta i mogućnosti za poticanje i ubrzavanje društveno-gospodarskog razvoja; uspostavi integriranog razvoja uvažavanjem problema i potreba različitih kategorija dionika regionalnog razvoja.
 
Imenovano Županijsko partnersko vijeće Istarske županije za pripremu i provedbu ŽRS-a do 2020. godine:

 • mr.sc. Valter Flego (Istarska županija)
 • dr.sc. Boris Sabatti (Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o.)
 • Edi Andreašić (Grad Buje)
 • Siniša Žulić (Grad Buzet)
 • Tulio Demetlika(Grad Labin)
 • Anteo Milos (Grad Novigrad)
 • Renato Krulčić (Grad Pazin)
 • Edi Štifanić (Grad Poreč)
 • Boris Miletić (Grad Pula)
 • Giovanni Sponza (Grad Rovinj)
 • Vili Bassanese (Grad Umag)
 • Klaudio Vitasović (Grad Vodnjan)
 • Jasna Jaklin Majetić (Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Pula)
 • Mario Paliska (Hrvatska obrtnička komora, Obrtnička komora Istarske županije)
 • Gordana Deranja (Hrvatska udruga poslodavaca)
 • Tanja Lorencin Matić (Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Pula)
 • prof.dr.sc. Alfio Barbieri (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)
 • dr.sc. Dean Ban (Institut za poljoprivredu i turizam Poreč)
 • prof.dr.sc. Renato Batel (Centar za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković u Rovinju)
 • doc.dr.sc. Irena Hrstić, dr. med.(Opća bolnica Pula)
 • Aleksandar Stojanović, dr.med. spec. epidemiolog (Zavod za javno zdravstvo Istarske županije)
 • Dragutin Cestar (Policijska uprava Istarska)
 • Draženko Janjušević (Ured državne uprave u Istarskoj županiji)
 • Dino Kozlevac (Vatrogasna zajednica Istarske županije)
 • Anton Peruško  (Savez sportova Istarske županije)
 • Denis Ivošević (Turistička zajednica Istarske županije)
 • Helga Može Glavan (Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva)
 • dr. Furio Radin  (Talijanska unija)
 • dr.sc. Elvis Zahtila (Javna ustanova Natura Histrica)
 • Slobodan Kapor (Savez samostalnih sindikata Hrvatske - Ured za Istarsku županiju)
 • Lorella Limoncin Toth ( Konzervatorski odjel u Puli za područje Istarske županije)
 • Elza Damijanić (Društvo Crvenog križa Istarske županije)
 • Andrej Jurković (Savjet mladih Istarske županije)