Prostorni planovi

Prostorni planovi su dokumenti prostornog uređenja kojima se, sukladno članku 53. Zakona o prostornom uređenju (u daljnjem tekstu Zakon, "Narodne novine", br. 153/13.),  u svrhu ostvarivanja ciljeva prostornog uređenja, sukladno načelima prostornog uređenja uređuje svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te uvjeti za uređenje, unaprjeđenje i zaštitu prostora Države, županija, gradova i općina. Na području Istarske županije donijeti su ili su u izradi slijedeće vrste prostornih planova:

  • prostorni plan županije,
  • prostorni plan područja posebnih obilježja,
  • prostorni plan uređenja grada / općine,
  • generalni urbanistički plan,
  • urbanistički plan uređenja,

Na području županije na snazi su osim gore navedenim i slijedeći prostorni planovi, donijeti prije stupanja na snagu Zakona 01.01.2014. godine:

  • detaljni urbanistički planovi,
  • provedbeni urbanistički planovi,

a čija će se provedba  nastaviti u skladu s člankom 198. Zakona.

Prostorni planovi na području županije moraju biti usklađeni s prostornim planovima više razine, kao i s planovima iste razine, a svi planovi moraju biti u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.
Prostorni planovi koje donose predstavnička tijela gradova / općina moraju biti usklađeni i s prostornim planovima koje donosi predstavničko tijelo Istarske županije.
U tom smislu, a temeljem članka 107. Zakona, Zavod za prostorno uređenje Istarske županije izdaje mišljenje o usklađenosti prostornog plana uređenja grada odnosno općine s Prostornim planom Istarske županije.