Temeljem čl.11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13.,85/15.), Istarska županija otvara i objavljuje dana 16. listopada 2020. godine

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU
O PRIJEDLOGU 
Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području 
Istarske županije za 2021. godinu

  1. Otvara se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za 2021. godinu.
  2. Pozivaju se sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave, građani, institucije, ustanove, organizacije i udruge, odnosno cjelokupna zainteresirana javnost da u postupku savjetovanja na Prijedlog Plana dostave svoje prijedloge i mišljenja. 
  3. Savjetovanje sa javnošću trajat će od 16. listopada do 16. studenog 2020. godine, u kojem roku svi prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave. 
  4. Obrazac za sudjelovanje mora biti popunjen sa svim traženim podacima, te dostavljen najkasnije do 16. studenog 2020. godine na e-mail: savjetovanje@istra-istria.hr  
  5. Ova objava bit će istaknuta na internetskom službenom portalu Istarske županije www.istra-istria.hr  
  6. Po završetku savjetovanja će svi pristigli prijedlozi i primjedbe biti razmotreni, te će se sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima, koje će biti objavljeno na web stranici Istarske županije www.istra-istria.hr najkasnije dana 20. studenog 2020. godine.
  7. Tekst Prijedloga Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za 2021. godinu možete vidjeti na ovom linku.

Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem Plana:

Člankom 75. st. 1. t. 4. Zakona o koncesijama (NN 69/17 i 107/20) propisano je da davatelj koncesija u provedbi politike koncesija izrađuje plan davanja koncesija. Davatelj koncesija izrađuje godišnji i srednjoročni plan davanja koncesija čiji je sadržaj propisan člankom 78. Zakona o koncesijama. Sukladno članku 20. st.2. Zakona o pomorskom dobru i morski lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09,123/13, 56/16 i 98/19) koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, te za korištenje i gradnju građevina od važnosti za županiju daje županijska skupština na rok do najviše 20 godina.

Plan ima utjecaj na interes građana i pravnih osoba na području Istarske županije, pa se stoga provodi postupak savjetovanja s javnošću, te se stoga omogućuje istima sudjelovati u savjetovanju. 

Za provedbu ovog Savjetovanja nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Istarske županije za 2020. godinu.