Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13.,85/15.), Istarska županija otvara i objavljuje dana 30. listopada 2020. godine

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
O NACRTU
PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

  1. Otvara se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Proračuna Istarske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.
  2. Pozivaju se svi predstavnici zainteresirane javnosti (ustanove, institucije, udruge, JLS, odnosno zainteresirane  fizičke osobe) da u postupku savjetovanja na Nacrt  Proračuna Istarske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu dostave svoje prijedloge i mišljenja.
  3. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će od 30. listopada do 30. studenog 2020. godine, u kojem roku svi prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave.
  4. Obrazac za sudjelovanje mora biti popunjen sa svim traženim podacima te dostavljen najkasnije 30. studenog 2020. godine na e-mail: proracun@istra-istria.hr .
  5. Ova objava bit će istaknuta na internetskom službenom portalu Istarske županije www.istra-istria.hr .
  6. Po završetku savjetovanja svi će pristigli prijedlozi i primjedbe biti razmotreni te će biti sastavljen Izvještaj o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji će biti objavljen na web stranici Istarske županije www.istra-istria.hr najkasnije 5. prosinca 2020. godine.
  7. Tekst Nacrta Proračuna Istarske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave.

Privici:

  1. Obrazac prijedlog na nacrt proračuna 2021.
  2. Nacrt Proračuna Istarske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem Proračuna Istarske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Zakonom o proračunu (NN br. 87/08., 136/12., 15/15.)  propisano je da sve jedinice lokalne i regionalne samouprave donose Proračun za razdoblje 1.1. do 31.12. sljedeće godine. Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju. Istarska županija provodi praksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću pri donošenju općih akata i drugih dokumenata putem internetske stranice, objavom nacrta općeg akta odnosno drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.