Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2019. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA
Upravni odjel za kulturu
Assessorato alla cultura

Na temelju članka 9.a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 23. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15.), članka 19. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije ("Službene novine" br. 16/17. i 19/17.) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga u području kulture Klasa:402-01/18-01/37 Urbroj:2163/1-01/8-18-2  od 28.12.2018.g., Upravni odjel za kulturu Istarske županije- Regione Istriana, dana 07. siječnja 2019. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2019. godinu

1. Istarska županija - Regione Istriana,  Upravni odjel za kulturu, poziva udruge i druge organizacije civilnoga društva (zaklade, privatne ustanove,vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije) - u daljnjem tekstu: udruge, koje su programski usmjerene na rad u kulturi na području Istarske županije - Regione Istriana, a prvenstveno one čiji su projekti/programi i aktivnosti usklađeni s Istarskom kulturnom strategijom - Strategia culturale istriana za razdoblje 2014. - 2020. g., da se prijave na ovaj natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Natječaj).

2. Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekte/programe  iz sljedećih prioritetnih područja kulture:
a) glazbeno, glazbeno scenske i filmske djelatnosti
b) književnost i izdavaštvo
c) zaštita materijalne kulturne baštine i muzeologija
d) nematerijalna kulturna baština
e) vizualne umjetnosti
f)  nove medijske kulture
g) međunarodna kulturna suradnja.

3. U Proračunu Istarske županije - Regione Istriana za 2019. godinu osigurati će se financijska sredstva prvenstveno za projekte/programe udruga koji

 • su usklađeni s ciljevima i zadacima Istarske kulturne strategije - Strategia culturale istriana
 • se provode u kontinuitetu (nastavak financiranja višegodišnjih projekata/programa koji su uspješno ocijenjeni i odabrani u prethodnoj godini i čije su aktivnosti uspješno izvršene te se prijavljuju za nastavak financiranja u 2019. godini)
 • su podržani  financijskim sredstvima iz drugih izvora (vlastita sredstva, sponzorska sredstva, državna sredstva, sredstva jedinica lokalne samouprave, sredstva međunarodnih fondova i drugo) te oni koje Istarska županija - Regione Istriana koordinirano financira s drugim subjektima (državna tijela, jedinice lokalne samouprave, međunarodni fondovi i drugo)
 • su kandidirani ili prihvaćeni u programima EU ili drugih međunarodnih organizacija koje financiraju projekte/programe u kulturi (sufinanciranje obveznog udjela udruge u financiranju projekta/programa koji je većinski financiran iz programa EU ili drugih međunarodnih organizacija)
 • su od posebnog interesa i značaja za razvitak i jačanje identiteta i posebnosti Istarske županije - Regione Istriana
 • predstavljaju kulturološki, umjetnički i strukovno vrijedne projekte/programe
 • su originalni te potiču razvitak ekološke i duhovne svijesti
 • potiču i podupiru svekoliko stvaralaštvo u Istri (istarske autore i suradnike i njihove autorske projekte u kojima pretežito i kontinuirano sudjeluju izvođači iz Istre)
 • su edukacijske naravi (izobrazba i usavršavanje)
 • podržavaju stvaralaštvo i afirmaciju mladih autora.

4. Ukupno planirana vrijednost Natječaja za 2019. godinu iznosi 2.315.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 2.000,00kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 400.000,00 kuna.

5. Rok za podnošenje prijava projekata/programa po ovom Natječaju - 30 dana od dana objave Natječaja  na mrežnim stranicama Istarske županije - Regione Istriana i Ureda za udruge, a završava 06. veljače 2019. godine.

6. Udruge mogu po ovom Natječaju prijaviti više  projekata/programa po svakom prioritetnom području kulture iz točke 2. ovog Natječaja.

Davatelj financijskih sredstava može  s istom udrugom ugovoriti ukupno najviše do tri projekta/programa,  na razdoblje provedbe od 12 mjeseci (od  01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine).

Ista udruga može biti partner na više projekata/programa unutar prioritetnih područja kulture iz točke 2. ovog Natječaja.

7. Prijavu projekata/programa na ovaj Natječaj može podnijeti udruga koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • upisana je u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar;
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
 • svojim statutom se opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja sukladno ovom Natječaju i kojima se promiču uvjerenja i ciljevi koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • ima uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Istarske županije - Regione Istriana i drugih javnih izvora;
 • nema dugovanja s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunu Istarske županije - Regione Istriana i proračunu jedinice lokalne samouprave;
 • protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta/programa ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen/a za prekršaj određen člankom 48. st. 2. alinejom c) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15.), odnosno pravomoćno osuđen/a za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe;
 • ima uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • ima uređen sustav prikupljanja članarina i uredno predaje sva izvješća prema Istarskoj županiji - Regione Istriana i drugim institucijama;
 • ima zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta/programa.

8. Prijave projekata/programa dostavljaju se obvezno on-line i u papirnatom obliku, u skladu s uvjetima utvrđenim u Uputama za prijavitelje i to isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Istarske županije - poveznica

9.  Popunjena i ovjerena prijava zajedno s potrebnom dokumentacijom, u papirnatom obliku, dostavlja se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja kod Administrativne tajnice Upravnog odjela za kulturu Istarske županije - Regione Istriana ), na sljedeću adresu

ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU - ASSESSORATO ALLA CULTURA
52466 Novigrad - Cittanova
Mlinska 4/b - Via del Mulino 4/b

Na prednjoj strani omotnice u kojoj se dostavlja prijava s popratnom dokumentacijom obvezno naznačiti "ZA NATJEČAJ - NE OTVARATI".

Uz prijavu se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:

a) preslika Izvatka iz Registra udruga ili drugog odgovarajućeg registra (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge iz registra)
b) preslika Izvatka iz Registra neprofitnih organizacija (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima organizacije iz registra)
c) preslika ovjerenog Statuta
d) ispunjen i ovjeren Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
e) ispunjen i ovjeren obrazac Izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo)
f) dokumenti uz proračunski dio prijavnog obrasca  na osnovu kojih je isti utvrđen (ponude, izjave suradnika o cijeni koštanja njihovih usluga, procjene troškova i slično)
g) potvrda Porezne uprave o nepostojanju javnih dugovanja ne starija od 30 dana od dana objave Javnog natječaja (u izvorniku)
h) uvjerenja nadležnog suda, ne starija od 6 mjeseci od dana objave Javnog natječaja, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta/programa ne vodi kazneni postupak i da nisu pravomoćno osuđeni/e za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alineja c) odnosno da nisu pravomoćno osuđeni/e za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15.) (u izvorniku)


10. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, dostava ispravka ili dodatne dokumentacije,  procjena prijava, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranje, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

11. Istarska županija, kao voditelj obrade osobnih podatka, će s osobnim podacima fizičkih osoba (osobe ovlaštene za zastupanje udruga i drugih neprofitnih organizacija, voditelji projekata, fizičke osobe - partneri i dr.) postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podatka, nacionalnim zakonom Republike Hrvatske temeljenom na predmetnoj Uredbi  uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.  Istarska županija čuva povjerljivost  osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe poslovnih aktivnosti, a trećim osobama u slučajevima koji su izričito propisani zakonom, uključivši izvršitelje obrade u pojedinim procesima obrade, uz primjenu svih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite podataka.

12.  Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postavljati isključivo elektroničkom putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: kultura@istra-istria.hr .

Natječajna dokumentacija:

Obvezna

a) Tekst Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije - Regione Istriana ("Službene novine Istarske županije" br. 16/17. i 19/17.)
b)Upute za prijavitelje
c) Obrasci za prijavu projekta/programa -  I.   opći podaci o prijavitelju
                                                                    II.  obrazac opisa projekta/programa
                                                                    III. obrazac proračuna projekta/programa
                             - za glazbene, glazbeno scenske i filmske djelatnosti
                             - za književnost i izdavaštvo
                             - za međunarodnu kulturnu suradnju
                             - za nove medijske kulture
                             - za vizualne umjetnosti
                             - za zaštitu materijalne kulturne baštine i muzeologiju                             - za zaštitu nematerijalne kulturne baštine
d) Popis priloga uz prijavu
e) Obrasci za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta/programa
f) Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
g) Obrazac izjave o partnerstvu
h) Obrazac ugovora o financiranju projekta/programa (s Općim uvjetima)
i) Obrasci za izvještavanje - a) obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta/programa
                                             b) obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta/programa
          
Dodatna

a)Odluka o kriterijima za vrednovanje kulturnih djelatnosti i poslova, akcija i manifestacija, programa i projekata od interesa za Istarsku županiju - Regione Istriana
b)Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za vrednovanje kulturnih djelatnosti i poslova, akcija i manifestacija, programa i projekata od interesa za Istarsku županiju - Regione Istriana 

 Klasa: 612-01/18-01/172
Urbroj:2163/1-21/3-18-15
Novigrad-Città nova, 02.01.2019.