Odluka o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 20. lipnja do 13. listopada 2019.g. temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019.g. (prioritetno područje - kultura)

Na temelju članka 44. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije ("Službene novine" br. 16/17. i 19/17.) i članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09., 4/13.,16/16.,1/17., 2/17., 2/18. i 30/18.-pročišćeni tekst), Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije, dana 21. listopada 2019. godine donosi

O D L U K U
o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 20. lipnja do 13. listopada 2019.g. temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019.g. (prioritetno područje - kultura)

Preuzmite Odluku u pdf formatu