REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 021-04/08-01/15
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 22. siječnja 2008. 

ČLANOVIMA KLUBA HNS-a, ZELENIH i HSLS-a 

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba vijećnika HNS-a, ZELENIH i HSLS-a 

Sazivam Klub vijećnika HNS-a, ZELENIH i HSLS-a 

za ponedjeljak, 4. veljače 2008. godine
s početkom u 16,00 sati
u prostorijama Istarske županije u Pazinu, Dršćevka 3, 

prije 37. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu. 

Predsjednik Kluba HNS-a, ZELENIH i HSLS-a
Sandro Jurman, v.r.