12. sjednica Županijske skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Pazin, Dršcevka 3, p.p. 40
tel. 052/600-160, fax. 052/622-906
e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/10-01/56
URBROJ: 2163/1-01/4-10-1
Pazin, 9. lipnja 2010.


VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE


Na temelju clanka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09) i cl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09)

SAZIVAM
12. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 28. lipnja 2010. godine, s
početkom u 17,00 sati, u Maloj koncertnoj
dvorani Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 11. sjednice Skupštine Istarske županije,
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,
 3. Prijedlog Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije,
 4. Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta Medicinske škole Pula,
 5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Istarske županije za 2010. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije za 2010. godinu,
 7. Prijedlog Politike ravnopravnosti spolova Istarske županije 2010-2013 godine,
 8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Zaključak Školskog odbora Osnovne škole "Vazmoslav Gržalja" Buzet,

 9. a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne škole "Rivarela" Novigrad,
  b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vodnjan-Scuola elementare Dignano,
  c) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Talijanske osnovne škole, Scuola elementare italiana, Novigrad-Cittanova,
  d) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Ivana Matetica-Ronjgova Pula,
  e) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama (1) Statuta Ekonomske škole Pula,
  f) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama (2) Statuta Ekonomske škole Pula,
  g) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula,
  h) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Medicinske škole Pula,
  i) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Strukovne škole Pula,
  j) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula - Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri Pola,
  k) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Tehnicke škole Pula,
  l) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Industrijsko-obrtnicke škole Pula,
  m) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Mate Blažine Labin,
  n) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama (1) Statuta Srednje škole Mate Balote Poreč,
  o) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama (2) Statuta Srednje škole Mate Balote Poreč,
  p) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske srednje škole Rovinj - Scuola Media Superiore Italiana Rovigno,
  q) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske srednje škole "Leonardo da Vinci" Buje- Scuola Media Superiore Italiana "Leonardo da Vinci" Buie,
  r) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Zvane Črnje Rovinj,
  s) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gospodarske škole Buje,
  t) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije i Strukovne škole Jurja Dobrile Pazin,
  u) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama (1) Statuta Srednje škole Buzet,
  v) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama (2) Statuta Srednje škole Buzet,
  w) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole "Vladimir Gortan" Buje,
  x) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Turisticko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč,
  y) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Učeničkog doma Pula,
 10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Županijskog savjeta mladih Istarske županije za 2010. godinu,
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Školskog odbora OŠ Mate Balota Buje,

 12. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju članice Školskog odbora OŠ Ivana Batelića Raša,
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ Ivana Batelića Raša,

 13. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju članice Školskog odbora Ekonomske škole Pula,
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članice Školskog odbora Ekonomske škole Pula,

 14. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća društva IRENA d.o.o. Labin za 2009. godinu,
  b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju društva IRENA d.o.o. Labin za 2009. godinu,
  c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom poslovanju društva IRENA d.o.o. Labin za 2009. godinu,
  d) Prijedlog Odluke o pokriću gubitka društva IRENA d.o.o. Labin za 2009. godinu,

 15. a) Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Alfredo Štiglić" Pula,
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Domenico Pergolis" Rovinj,
  c) Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Raša,
  d) Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Novigrad,
 16. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Veletržnica ribe Poreč, d.o.o. za ulov i trgovinu ribom,
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Istarske županije-Regione Istriana za članove Upravnog vijeća Povijesnog muzeja Istre-Museo storico dell' Istria Pula-Pola.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu sprijecenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/600-160.

Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije

Dino Kozlevac, v.r.