15. sjednica Županijske skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/600-160, fax. 052/622-906
e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/10-01/90
URBROJ: 2163/1-01/4-10-1
Pazin, 21. rujna 2010.

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09)

SAZIVAM
15. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije 

u ponedjeljak, 4. listopada 2010. godine,
s početkom u 17,00 sati, u Maloj koncertnoj dvorani
Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI  RED

 1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 13. sjednice Županijske skupštine Istarske županije,
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2010. godinu,
 4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2010. godinu,
 5. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2010. godinu,
 6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog druge izmjene i dopune Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2010. godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije,
 7. Prijedlog Zaključka o djelomičnom udruživanju sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na financijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu za 2010. godinu,
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2010. godinu,
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Istarske županije za 2010. godinu,
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije za 2010. godinu,
 11. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti d.o.o. Labin,
 12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula, 
 13. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i održavanja ispusta uređaja za odvodnju otpadnih voda "Marlera" u Općini Ližnjan,
 14. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji,

 15. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju članice Školskog odbora Talijanske osnovne škole - Scuola elementare italiana Novigrad - Cittanova,
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Talijanske osnovne škole - Scuola elementare italiana Novigrad - Cittanova,

 16. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za financije,
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Odbora za financije,

 17. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo,
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/600-160.

Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije
Dino Kozlevac, v.r.