8. sjednica Županijske skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/600-160, fax. 052/622-906
e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/10-01/05
URBROJ: 2163/1-01/4-10-1
Pazin, 9. veljače 2010.

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09)

SAZIVAM
8. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 22. veljače 2010. godine,
s početkom u 17,00 sati, u Maloj koncertnoj dvorani
Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI  RED

 1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Županijske skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3.  
  a) Ostavka na mandat vijećnika Županijske skupštine Istarske županije (Josip Anton Rupnik)
  b) Mirovanje mandata člana Županijske skupštine Istarske županije (Ivan Bubić)
  c) Verifikacija mandata članova Županijske skupštine Istarske županije
  d) Svečana prisega vijećnika Županijske skupštine Istarske županije
 4. Mandatni program Župana Istarske županije
 5. Prijedlog Izmjena i dopuna Statutarne odluke o grbu i zastavi Istarske županije te načinu i zaštiti njihove uporabe
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijene dodatka za njegu oboljelih od Alzheimerove bolesti i demencija u Centru pojačane skrbi za oboljele od Alzheimerove demencije i demencije sa savjetovalištem
 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Domenico Pergolis" Rovinj o prijedlogu Ugovora o darovanju nekretnina
 8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana  trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč  za 2010. godinu
 9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana poslovanja i Financijskog plana društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za 2010. godinu
 10. Prijedlog Odluke o produženju roka trajanja koncesija na pomorskom dobru u svrhu uzgoja riba i školjaka
 11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i na Izmjene i dopune Statuta Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Povijesnog muzeja Istre-Museo storico dell'Istria u Puli
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Labinu
 14. Prijedlog Rješenja o izboru Županijskog savjeta mladih Istarske županije
 15.  
  a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Medicinske škole Pula
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole Pula

Napomena: Materijale za 4. točku dnevnog reda dostavit ćemo vam naknadno.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, broj 052/600-160.

Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije

Dino Kozlevac, v.r.