9. sjednica Županijske skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/600-160, fax. 052/622-906
e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/10-01/19
URBROJ: 2163/1-01/4-10-1
Pazin, 9. ožujka 2010.

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09)

SAZIVAM
9. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 22. ožujka 2010. godine,
s početkom u 17,00 sati, u Maloj koncertnoj dvorani
Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI  RED 

 1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Županijske skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Interpelacija o nepodnošenju Skupštini polugodišnjeg izvješća Župana o svom radu
 4. Program rada Župana Istarske županije za mandatno razdoblje od 2009. do 2013. godine: PARTNERSTVO - KONSENZUS - OTVORENOST
 5. Prijedlog Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru
 6. Prijedlog Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru
 7. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za promicanje i razvitak znanosti i visokog školstva u Istarskoj županiji
 8. Prijedlog Zaključka o dopuni Zaključka o davanju suglasnosti za obavljanje sporednih djelatnosti u marini Funtana
 9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području Istarske županije za 2009. godinu
 10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istarske županije za 2009. godinu (detaljnije Izvješće (26 MB) preuzmite ovdje)

 11. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za financije i proračun
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Odbora za financije i proračun

 12. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Komisije za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Komisije za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice 
 13. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja  materijalnih i financijskih rashoda  centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2010. godini
 14. Prijedlog Odluke  o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2010. godini
 15. Prijedlog Odluke  o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i  rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2010. godini
 16. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2010. godini
 17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Istarskoj županiji za 2010. godini.

Napomena: Program rada Župana dobili ste s materijalima za prošlu sjednicu Skupštine i na CD-u zajedno s programima rada upravnih tijela Županije. 

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/600-160. 

Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije
 

Dino Kozlevac, v.r.