11. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/14-01/25
URBROJ: 2163/1-01/4-14-1
Pazin, 02. travnja 2014.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
11. sjednicu Skupštine Istarske županije

u utorak, 15. travnja 2014. godine,
s početkom u 17,00 sati, u Maloj koncertnoj
dvorani Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED 

 1.  
  a) Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Skupštine Istarske županije,
  b) Verifikacija zapisnika sa 10. svečane sjednice Skupštine Istarske županije,
 2. Pitanja vijećnika prijedlozi i informacije,
 3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Istarske županije za razdoblje 2007. - 2012. godine,
 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti Istarske županije od prirodnih i tehničko tehnoloških katastrofa i velikih nesreća,
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za određivanje plaće Župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama članovima Županijske Skupštine Istarske županije,
 7. Prijedlog Odluke o povjeravanju ovlaštenja Gradu Novigradu za davanje koncesija na pomorskom dobru,
 8. Prijedlog Odluke o davanju koncesije u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže "Crvena uvala" u Zambratiji,
 9. Prijedlog Odluke o davanju koncesije u svrhu gospodarskog korištenja dijela morske plaže s aquaganom u TN "Červar - Porat",
 10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2014. godinu,
 11. Prijedlog Zaključka o djelomičnom udruživanju sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Istarske županije za 2014. godinu,
 12.  
  a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan,
  b) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivana Batelića - Raša,
  c) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Talijanske osnovne škole, Scuola elementare italiana, Novigrad - Cittanova (br. 1),
  d) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Talijanske osnovne škole, Scuola elementare italiana, Novigrad - Cittanova (br. 2),
 13.  
  a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna - Pula,
  b)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gospodarske škole Istituto professionale Buje,
 14. Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2013. godinu,
 15. Izvješće o radu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za 2013. godinu,
 16. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga izmjene odluke o osnivanju Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva,
 17. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za promicanje i razvitak znanosti i visokog školstva u Istarskoj županiji,
 18.  
  a) Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Lučke uprave Pula,
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Lučke uprave Pula,
 19.  
  a)Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Umag-Novigrad,
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Umag-Novigrad,

 20. a)Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove "Natura Histrica",
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove "Natura Histrica",
 21.  
  a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije,
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije.

Nadopuna dnevnog reda:

 • Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog prve izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2014. godinu

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.