16. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/14-01/81
URBROJ: 2163/1-01/4-14-1
Pazin, 5. studenog 2014.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
16. sjednicu Skupštine Istarske županije

u utorak, 18. studenog 2014. godine,
s početkom u 17,00 sati, u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED 

 1.  
  a. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Skupštine Istarske županije
  b.Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Svečana prisega vijećnice Skupštine Istarske županije
 3. Informacija o stanju sigurnosti u prvih 9 mjeseci 2014. godine
 4. Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2014. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2014. godini
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju I. izmjena i dopuna Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova u vlasništvu Istarske županije za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2014. godini
 7. Prijedlog Drugih izmjena i dopuna financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2014. godinu
 8.  
  a. Prijedlog Odluke o pristupanju novog člana društva i povećanju temeljenog kapitala VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.
  - Ugovor o ulaganju prava novčanog potraživanja
  -  Izjava o preuzimanju poslovnog udjela u društvu VELETRŽNICA RIBE    POREČ d.o.o.,
  b.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2014. godinu
 10. Prijedlog Odluke o davanju prethodnog odobrenja za osnivanje založnog prava na imovini projekta Plinare d.o.o. Pula
 11. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva iz članka 100. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13)
 12. Prijedlog Odluke o sufinanciranju programa predškole u Istarskoj županiji u pedagoškoj 2014./2015. godini
 13. Prijedlog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za 2015. godinu
 14. Prijedlog Odluke o opozivu priznanja Istarske županije
 15. Prijedlog Odluke o davanju koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Savudrijskoj vali (lokacija 1 i 2)
 16. Prijedlog Odluke o davanju koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja uzgoja školjaka u Savudrijskoj vali (lokacija 3 i 4)
 17. Prijedlog Odluke o davanju koncesije u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže u Funtani
 18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti  na prijenos koncesije  za posebnu upotrebu  pomorskog dobra u svrhu izgradnje i održavanja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na području Grada Poreča te općina Funtana, Vrsar i Tar - Vabriga
 19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na potpisivanje Ugovora o dugoročnom kreditu sa Istarskom kreditnom bankom Umag d.d.
 20. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na osnivanje prava služnosti nad nekretninom u suvlasništvu Talijanske srednje škole Dante Alighieri, Pula
 21. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Tehničke škole Pula
 22. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Zvane Črnje Rovinj - Scuola media superiore "Zvane Črnja" Rovigno
 23. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju teksta Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Istarske županije
 24.  
  a. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za međunarodnu suradnju i EU integracije
  b. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Odbora za međunarodnu suradnju i Eu integracije
 25. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Puli.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.