17. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/14-01/97
URBROJ: 2163/1-01/4-14-1
Pazin, 2. prosinca 2014.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
17. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 15. prosinca 2014. godine,
s početkom u 10,00 sati, u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED  

 1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3.  
  a. Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
  b. Prijedlog Odluke o izvršavanju  Proračuna Istarske županije za 2015. godinu
 4. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2015. godinu
 5. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2015. godinu
 6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2015. godinu
 7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije za 2015. godinu
 8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2015. godinu s raspodjelom sredstava za realizaciju aktivnosti,
 9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu
 10. Prijedlog Trećih izmjena i dopuna Proračuna za 2014. godinu
 11. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2014. godinu
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2014. godinu
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova Istarske županije za 2014. godinu
 14. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zajedničke izjave o namjeri suradnje između Okruga Kostanz (Baden - Wà¼rttemberg, Savezna Republika Njemačka) i Istarske županije,
 15. Prijedlog Odluke o osnivanju Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS
 16. Prijedlog Odluke o naknadama članovima Povjerenstva za ravnopravnost spolova,
 17. Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže kampa "Materada" u Poreču,
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti Istre - Museo d'arte contemporanea dell'Istria u Puli - Pola,
 19. Izvješće o kakvoći mora na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2014. godini.
   

NAPOMENA:

HODOGRAM ODRŽAVANJA 17. SJEDNICE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

Ponedjeljak, 15. prosinca 2014.

10,00 - 13,00 sati  sjednica Skupštine - dvorana Istra, Spomen dom u Pazinu

13,00    polazak na Gortanov brijeg - organiziran prijevoz

13,30 - 15,00 sati  pauza za amandmane , te domjenak - Gortanov brijeg

15,00    povratak u dvoranu ISTRA - organiziran prijevoz

15,30    nastavak sjednice Skupštine - dvorana Istra, Spomen dom u Pazinu


Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.