18. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/15-01/04
URBROJ: 2163/1-01/4-15-1
Pazin, 23. veljače 2015.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
18. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 9. ožujka 2015. godine,
s početkom u 10,00 sati, u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED  

 1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Istarske županije za 2014. godinu,
 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o koncesijama na pomorskom dobru u Istarskoj županiji,
 5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zaduživanje Opće bolnice Pula za izgradnju nove Opće bolnice u Puli
 6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova Istarske županije za 2015. godinu,
 7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2015. godinu,
 8. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini,
 9. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2015. godini,
 10. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2015. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava,
 11. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč
 12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Talijanske srednje škole Dante Alighieri, Pula - Scuola media superiore italiana Dante Alighieri, Pola
 13. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na osnivanje prava služnosti nad nekretninom - Tehnička škola Pula
 14. Prijedlog Odluke o promjeni adrese sjedišta Talijanske srednje škole - Scuola media superiore italiana Rovinj - Rovigno
 15. Prijedlog Odluke o uspostavi prava građenja u korist Istarske županije nad etažom tzv. "žute škole" u Puli u svrhu realizacije Društvenog centra
 16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o povjeravanju poslova priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva iz čl. 100. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi
 17.  
  a. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe "Alfredo Štiglić" Pula
  b. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe "Domenico Pergolis" Rovinj,
  c. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Raša,
  d. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Novigrad
 18. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna - Pula,
 19. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o donošenju Prijedloga Statuta Osnovne škole Mate Balote Buje,
 20. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijenos vlasništva i uspostavu založnog prava nad nekretninom Talijanske osnovne škole, Scuola elementare italiana, Novigrad - Cittanova.


Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.