26. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/15-01/72
URBROJ: 2163/1-01/4-15-1
Pazin, 2. studenog 2015.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
26. sjednicu Skupštine Istarske županije

u četvrtak, 12. studenog 2015. godine,
s početkom u 10,00 sati, u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED 


 1. a. Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Skupštine Istarske županije
  b.Verifikacija zapisnika sa 25. svečane sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u prvih devet mjeseci 2015. godine
 4. Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2016. godinu - I. čitanje
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije
 6. Prijedlog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području IŽ za 2016. godinu
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Istarske županije
 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračuna za
  sufinanciranje Programa predškole u Istarskoj županiji u pedagoškoj 2014./2015. godini
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2015. godini
 10. Prijedlog II. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava
  decentraliziranih funkcija u 2015. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava
 11. Treće izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2015. godinu
 12. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2015. godinu
 13. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Mate Balota Buje

 14. a. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o
  izmjenama i dopunama Statuta Medicinske škole Pula
  b. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o
  izmjenama i dopunama Statuta Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula - Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri Pola
 15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Prim.dr. Martin Horvat" Rovinj
 16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti
  zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja osnivanjem djelatnosti oralne kirurgije
 17. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama predsjednika i članova Službeničkog suda Istarske županije Pazin, Tribunale per il personale impiegatizio della Regione Istriana, Pisino

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.