27. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/15-01/88
URBROJ: 2163/1-01/4-15-1
Pazin, 7. prosinca 2015.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
27. sjednicu Skupštine Istarske županije

u četvrtak, 17. prosinca 2015. godine,
s početkom u 10,00 sati, u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED 

 1. Verifikacija zapisnika s 26. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3.  
  a) Odluka o stavljanju mandata člana Skupštine Istarske županije u mirovanje
  b) Rješenje o verifikaciji mandata članice Skupštine Istarske županije
  c) Svečana prisega vijećnice Skupštine Istarske županije
 4. Četvrte Izmjene i dopune proračuna IŽ za 2015.
 5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2015. godinu
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2015.godinu
 7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova Istarske županije za 2015. godinu
 9.  
  a) Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izvršavanju  Proračuna Istarske županije za 2016. godinu
 10. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2016. godinu
 11. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2016. godinu
 12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2016. godinu
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu
 14. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u prvom tromjesečju 2016. godine
 15. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe u prvom tromjesečju 2016. godine
 16. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u prvom tromjesečju 2016. godine
 17. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u prvom tromjesečju 2016. godine između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava
 18. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije za 2016. godinu
 19. Izvješće o kakvoći mora na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2015. godini,
 20. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luka posebne namjene
 21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula
 22. Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu TN Girandela u Rapcu
 23.  
  a) Prijedlog Rješenja o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Istarske županije
  b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju postupka i uvjeta Javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Istarske županije
 24. Prijedlog Odluke o produljenju Ugovora o zakupu prava lova lovozakupnicima zajedničkih lovišta u Istarskoj županiji za razdoblje od 1.4.2016. do 31.3.2026. godine
 25.  
  a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Ekonomske škole Pula
  b) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske srednje škole - Scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci" Buje - Buie
  c)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Strukovne škole Pula
  d) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gospodarske škole Istituto professionale Buje
  e) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna - Pula
  f) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj - Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno
  g) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu iz Pule
  h) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Zvane Črnje Rovinj - Scuola media superiore "Zvane Črnja" Rovigno
  i) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Mate Balote Poreč
  j)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula
  k) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske srednje škole - Scuola media superiore italiana Rovinj - Rovigno
  l) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Mate Blažine Labin
  m) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Učeničkog doma Pula
 26.  
  a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Petra Studenca Kanfanar
  b) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan,
  c) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vodnjan - Scuola elementare Dignano
  d)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske osnovne škole Scuola elementare italiana "Edmondo De Amicis" Buje Buie
  e) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Jure Filipovića Barban
  f)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić,
  g)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivana Batelića-Raša
  h)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Joakima Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički
  i) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Vitomir Širola-Pajo" Nedešćina
  j) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole - Scuola elementare "Rivarela"
  k) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Jože Šurana Višnjan
  l) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Gortana Žminj
  m) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Juršići
  n)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske osnovne škole, Scuola elementare italiana, Novigrad - Cittanova.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.