32. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/16-01/36
URBROJ: 2163/1-01/4-16-1
Pazin, 07. srpnja 2016.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
32. sjednicu Skupštine Istarske županije

u utorak, 19. srpnja 2016. godine,
s početkom u 10,00 sati, u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 32. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika prijedlozi i informacije
 3. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2015. godinu
 4. Prijedlog Drugih Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2016. godinu
 5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu
 6. Prijedlog Odluke o proglašenju Biciklističkog puta PARENZANA
 7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Istarskih ljekarni o kupnji građevinskog zemljišta za potrebe izgradnje ljekarne u Vodnjanu
 8. Prijedlog Odluke o povjeravanju ovlaštenja općini Fažana za davanje koncesije na pomorskom dobru
 9. Prijedlog Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - sportske luke "Poreč"
 10. Prijedlog Odluke o davanju Lučkoj upravi Poreč na privremeno upravljanje i korištenje lučkog područja luke posebne namjene - sportske luke "Poreč" na području Grada Poreča
 11. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje prostora Glazbenoj školi Ivana Matetića - Ronjgova Pula i Gimnaziji Pula
 12. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2016.godinu
 13. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2016.godinu
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova Istarske županije za 2016. godinu
 15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2016. godinu
 16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu Zaštitne radionice Tekop Nova Pula za 2015. godinu
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Zaštitne radionice Tekop Nova Pula
 18.  
  a. Prijedlog Rješenja o razrješenju potpredsjednika Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo
  b. Prijedlog Rješenja izboru potpredsjednika Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo
 19.  
  a. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za financije i proračun
  b. Prijedlog Rješenja o izboru člana Odbora za financije i proračun
 20.  
  a. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za pitanja antifašističkih boraca NOR-a i branitelja Domovinskog rata
  b. Prijedlog Rješenja izboru člana Odbora za pitanja antifašističkih boraca NOR-a i branitelja Domovinskog rata
 21.  
  a. Prijedlog Rješenja o razrješenju članice Odbora za međunarodnu suradnju i europske integracije
  b. Prijedlog Rješenja o izboru člana Odbora za međunarodnu suradnju i europske integracije
 22.  
  a. Prijedlog Rješenja o razrješenju članice Komisije za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice
  b. Prijedlog Rješenja o izboru člana Komisije za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice
 23. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj
 24. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Lučke uprave Umag-Novigrad

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.