7. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-662, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/13-01/109
URBROJ: 2163/1-01/4-13-1
Pazin, 4. studenog 2013.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
7. sjednicu Skupštine Istarske županije

u četvrtak, 14. studenog 2013. godine,
s početkom u 17,00 sati, u Maloj koncertnoj
dvorani Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1.  
  a.Verifikacija zapisnika sa 4. svečane sjednice Skupštine Istarske županije
  b. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,
 3. Prijedlog Trećih izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2013. godinu,
 4. Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2014. godinu - I. čitanje,
 5.  
  a. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana pripajanja društva MIH d.o.o. za trgovinu, proizvodnju, poljoprivredu, ugostiteljstvo, pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju, istraživanju i razvoju te ostalim poslovnim djelatnostima, Poreč društvu AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin
  b. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na nacrt Ugovora o ulaganju prava radi povećanja temeljnog kapitala TD AZRRI d.o.o. Pazin
  c. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva AZRRI d.o.o. Pazin
  d. Prijedlog Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva AZRRI d.o.o. Pazin
 6. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2013. godinu
 7. Prijedlog Zaključka o dodatnom djelomičnom udruživanju sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Istarske županije za 2013. godinu
 8.  
  a. Prijedlog Odluke o  davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta  Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin
  b. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o ustanovljenju prava služnosti nad nekretninama Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin
  c.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile Pazin za otuđenje nekretnine
 9. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji proračuna Istarske županije za 2012. godinu,
 10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Jure Filipovića Barban
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2013. godini
 12. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju II. izmjena i dopuna Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspoređivanje sredstava decentraliziranih funkcija u 2013. godini
 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja
 14. Prijedlog Odluke o davanju Lučkoj upravi Pula na privremeno upravljanje i korištenje lučkog područja luke posebne namjene - sportske luke "Vinkuran" na području Općine Medulin
 15. Prijedlog Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Istarske županije - Regione Istriana
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Istarske županije u Otočno vijeće
 17.  
  a. Prijedlog Rješenja o razrješenju članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije
  b. Prijedlog Rješenja o imenovanju članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije
 18.  
  a.Prijedlog Rješenja o opozivu člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin
  b. Prijedlog Rješenja o izboru člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.