9. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/14-01/10
URBROJ: 2163/1-01/4-14-1
Pazin, 17. veljače 2014.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
9. sjednicu Skupštine Istarske županije

u četvrtak, 27. veljače 2014. godine,
s početkom u 17,00 sati, u Maloj koncertnoj
dvorani Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED 

 1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Mandatni program župana Valtera Flega za '13. - '17. - Radimo za Istru zajedno
 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Istarske županije za 2013. godinu
 5. Prijedlog Odluke o produljenju trajanja Županijske razvojne strategije Istarske županije 2011.-2013. na razdoblje od 2011. do 2014. godine
 6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Istarske županije 2014.-2016. godine
 7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Istarske županije za 2014. godinu
 8. Prijedlog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za 2014. godinu
 9. Prijedlog Srednjoročnog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za razdoblje od 2014. do 2016. godine
 10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova Istarske županije za 2014. godinu
 11.  
  a. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala  trgovačkog društva AZRRI d.o.o. Pazin
  b. Prijedlog Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva AZRRI- Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva IRENA d.o.o. Labin
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na sanaciji i dogradnji postojećeg lukobrana i molova luke javnog prometa Červar Porat - II faza
 14. Prijedlog Odluke  o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2014. godini
 15. Prijedlog Odluke  o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i  rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2014. godini
 16. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda  centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2014. godini
 17. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2014. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava
 18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj školjaka i riba
 19. Prijedlog Odluke o davanju koncesije u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže "Crvena uvala" u Zambratiji
 20. Prijedlog Odluke o davanju koncesije u svrhu gospodarskog korištenja dijela morske plaže s aquaganom u TN "Červar - Porat"
 21. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela, turističkih naselja i kampova tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. Poreč
 22. Program rada Savjeta mladih za 2014. godinu
 23. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja o darovanju nekretnina Gradu Novigradu
 24.  
  a.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Osnovne škole Vodnjan - Scuola elementare Dignano
  b. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Osnovne škole Svetvinčenat
  c. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Osnovne škole Juršići
  d.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Mate Balote Buje,
  e. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta  Osnovne škole Vitomir Širola - Pajo Nedešćina
 25. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula,
 26. Prijedlog Odluke o promjeni adrese sjedišta Srednje škole Zvane Črnje Rovinj, Scuola media superiore "Zvane Črnja" Rovigno
 27. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2013. godini
 28. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Povijesnog i pomorskog muzeja Istre - Museo storico e navale dell'Istria u Puli
 29.  
  a. Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnateljice IKA-e - Istarske kulturne agencije - Agenzia culturale Istriana
  b.Prijedlog Zaključka o imenovanju Natječajnog povjerenstva za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice IKA-e - Istarske kulturne agencije - Agenzia culturale Istriana

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.