PUO - 2014. godina

Ocjena o potrebi procjene na okoliš sanacije odlagališta građevinskog otpada na području Pećine-Campanož, Općina Medulin

Ocjena o potrebi procjene na okoliš sanacije odlagališta građevnog otpada Turnina, Grad Rovinj

Izgradnja nove peći unutar kruga postojeće tvornice cementa CALUCEM u Puli

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Španidigo", Grad Rovinj-Rovigno