Instrumenti zaštite okoliša

Zaštita prirode

Osnovni provedbeni mehanizmi zaštite prirode očituju se kroz osiguranje povoljnog stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova, prvenstveno kroz planove upravljanja i/ili ekvivalentne instrumente očuvanja i restauracije u područjima ekološke mreže Natura 2000, ugrađivanjem osnovnih i dodatnih mjera očuvanja u planove upravljanja ekološkom mrežom, sektorske planove gospodarenja prirodnim dobrima i ostale sektorske planove. Predlaže se osobitu pažnju posvetiti priobalnim zonama, morskim područjima te migratornim morskim vrstama vezano za sve veće opterećenje okoliša iz sektora turizma, kao trenutno najperspektivnije grane gospodarskog razvoja Republike Hrvatske i Istarske županije.

Prirodne vrijednosti Istarske županije

Osobito vrijedna područja prirode s aspekta biološke i krajobrazne raznolikost zaštićuju se putem zaštićenih područja. Na području Istarske županije je zaštićeno 35 područja prirode, koja čine 9 % ukupne površine županije, i to u kategorijama: nacionalni park (1), park prirode (1), posebni rezervat (5), značajni krajobraz (10), spomenik prirode (7), spomenik parkovne arhitekture (6) i park šuma (5). Pojedina područja su prostorno-planskom dokumentacijom predložena za zaštitu, odnosno valorizaciju, a sukladno Pročišćenom tekstu Odluke o donošenju Prostornog plana Istarske županije (Službene novine Istarske županije, br. 14/16) navode se u kategorijama: posebni rezervat (25), regionalni park (2), spomenik prirode (8), park šuma (1), spomenik parkovne arhitekture (3). Potrebno je istaknuti područje ušće rijeke Mirne i Raško polje koje karakterizira velika raznolikost flore i faune vezane za sama ugrožena i rijetka močvarna područja.
Osim zakonski zaštićenih područja, od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, na teritoriju Istarske županije postoje i područja zaštićena unutar sustava europske ekološke mreže NATURA 2000. Ekološka mreža Istarske županije obuhvaća 787,84 km² ili 28 % teritorija, a sastoji se od 66 područja, i to 2 područja očuvanja značajnih za ptice (POP), 63 područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) te jednog posebnog područja značajnog za očuvanje vrsta i stanišnih tipova (PPOVS). Zaštita i regulacija tih područja provodi se sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19).

Postupci u nadležnosti odsjeka u domeni zaštite prirode

Propisi

Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19)
Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19)
Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže (NN 15/14)

Poveznice

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Web portal informacijskog sustava zaštite okoliša
JU Nacionalni park Brijuni
JU Park prirode Učka
JU Natura Histrica
JU Kamenjak