Dopuštenja za zahvate i istraživanja unutar zaštićenih područja prirode

Pravne i fizičke osobe koje unutar zaštićenog područja namjeravaju provoditi istraživanja i zahvate za koje prema posebnim propisima iz područja gradnje nije potrebno ishoditi akt o građenju dužne su ishoditi dopuštenje.

Dopuštenja se u pravilu izdaju na rok od dvije (za zahvate) odnosno pet (za istraživanja) godina, a izdaju se ukoliko nadležno tijelo utvrdi da neće promijeniti obilježja zbog kojih je područje proglašeno zaštićenim te sadrže uvjete zaštite prirode uz koje se zahvat/istraživanje može provesti.

Odsjek za zaštitu prirode i okoliša je nadležan za zahvate planirane unutar spomenika prirode, regionalnog parka, značajnog krajobraza, park šume i spomenika parkovne arhitekture.

Postupak ishođenja dopuštenja propisan je člancima 144. - 145 a. Zakona o zaštiti prirode.

Obrasci za preuzimanje