Opći podaci

Odsjek za zaštitu prirode i okoliša obavlja upravne i stručne poslove iz područja zaštite prirode i okoliša, koordinira aktivnosti na zaštiti okoliša određene posebnim zakonima i drugim propisima, izrađuje izvješća, programe, planove i druge dokumente iz područja zaštite okoliša (zrak, voda, tlo, more, otpad), zaštite prirode, održivog razvoja kao i dokumente interventnih mjera u okolišu, a sve sukladno propisima koji reguliraju ta područja, prati stanje svih sastavnica okoliša, provodi postupke procjene utjecaja na okoliš pojedinih zahvata, postupke ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, postupke u okviru strateške procjene utjecaja na okoliš, vodi stručne poslove za Registar onečišćavanja okoliša te osigurava podatke i izvješća za Informacijski sustav zaštite okoliša i prirode.

Odsjek osigurava pristup informacijama iz djelokruga zaštite okoliša i prirode, provodi postupke javnih uvida za proglašenje zaštićenih područja za zakonom navedene kategorije zaštite, osigurava uvjete za očuvanje zaštićenih područja iz svoje nadležnosti te sudjeluje u postupcima zaštite na nacionalnoj razini, provodi ocjenu prihvatljivosti za područje ekološke mreže sukladno zakonu i provedbenim aktima, utvrđuje uvjete zaštite prirode u postupku izdavanja akata za gradnju, rješava zahtjeve za izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom osim u dijelu koji se odnosi na opasan otpad i za postupke termičke obrade neopasnog otpada, priprema i predlaže Županu i Županijskoj skupštini dokumente i aktivnosti iz područja gospodarenja otpadom na regionalnoj razini, nadzire i izvješćuje Skupštinu o provedbi Programa zaštite okoliša, plana unapređenja i zaštite zraka, koordinira izradu programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka, uspostavu lokalne mreže za praćenje kakvoće zraka kao i izradu drugih akata, rješava o pravima i obvezama građana i drugih osoba u upravnom postupku, iz područja postupanja s otpadom, zaštite prirode i okoliša, koordinira i surađuje s tvrtkama i ustanovama čija je djelatnost vezana uz zaštitu prirode i okoliša, kandidira i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguranju financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju. Obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Župana.

Kontakti

Voditelj odsjeka:

Bruno Kostelić
tel: 052/352-194
fax: 052/352-191
e-mail: bruno.kostelic@istra-istria.hr

Djelatnici odjeka:

Andrej Mandić
Viši stručni suradnik za zaštitu prirode i okoliša
e-mail: andrej.mandic@istra-istria.hr
tel: 052/352-195
fax: 052/352-191

Ana Šimić
Viša stručna suradnica za međunarodne projekte
e-mail: ana.simic@istra-istria.hr
tel: 052/352-177
fax: 052/352-191

Kristina Fedel
Viša stručna suradnica za zaštitu prirode i okoliša
e-mail: kristina.fedel@istra-istria.hr
tel: 052/352-182
fax: 052/352-191

Tea Grubišić
Viša stručna suradnica za zaštitu prirode i okoliša
e-mail: tea.grubisic@istra-istria.hr
tel: 052/352-198
fax: 052/352-191