Zaštićena područja prirode

Osobito vrijedna područja prirode s aspekta bioraznolikosti štite se putem zaštićenih područja. Temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) u Republici Hrvatskoj postoji devet kategorija zaštite: strogi rezervat, nacionalni park, posebni rezervat, park prirode, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park - šuma te spomenik parkovne arhitekture.

Zaštićenim područjima upravljaju javne ustanove u vidu zaštite i očuvanja izvornosti prirode, provođenja mjera zaštite prirode na određenom području i prikupljanja podataka tijekom praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring). Nacionalnim parkom i Parkom prirode upravljaju zasebne javne ustanove koje je osnovala Vlada Republike Hrvatske, dok ostalim kategorijama upravljaju javne ustanove osnovane od strane regionalne samouprave. Upravljanje zaštićenim područjem provodi se na temelju Plana upravljanja, koji se donosi za razdoblje od deset godina, uz mogućnost izmjene i/ili dopune nakon pet godina.

Na području Istarske županije nalazi se ukupno 35 zaštićenih područja prirode upisanih u Upisnik zaštićenih područja Republike Hrvatske, koja čine 9 % ukupne površine Istarske županije. Zaštićenim područjima upravljaju županijska Javna ustanova Natura Histrica, Javna ustanova Kamenjak, Javna ustanova NP Brijuni i Javna ustanova PP Učka. Županijska JU Natura Histrica za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima upravlja s 29 zaštićenih područja (kategorija posebni rezervat, značajni krajobraz, spomenik prirode i park - šuma). Javna ustanova Kamenjak upravlja s četiri zaštićena područja: u kategoriji park - šuma: Kašteja i Brdo Soline kod Vinkurana, u kategoriji značajni krajobraz: Donji Kamenjak, Gornji Kamenjak i medulinski arhipelag. Spomenuta četiri područja zaštićena su od 1996. godine, a pod upravom JU Kamenjak su od 2004. godine.

Kategorija zaštiteZaštićene prirodne vrijednosti
NACIONALNI PARKBrijuni
PARK PRIRODEUčka - najveći dio (8026 ha)
POSEBNI REZERVATornitološki: Područje Palud - Palu (Rovinj)
u moru: More i podmorje Limskog zaljeva
paleontološki: Područje Datule - Barbariga
šumske vegetacije: Šuma Kontija (odjeli 14 i 15) (Vrsar)
šumske vegetacije: Motovunska šuma
SPOMENIK PRIRODEgeomorfološki: Vela draga pod Učkom
geološki: Kamenolom Cava di Monfiorenzo ("Fantazija") (Rovinj)
zoološki: Pincinova jama
rijetki primjerak drveća - skupina: Četiri pinije (Pinus pinea L.) u Karojbi
rijetki primjerak drveća: Javor maklen na stanciji Bašarinka (Poreč)
geomorfološki: Markova jama
geomorfološki: Jama Baredine
ZNAČAJNI KRAJOBRAZLimski zaljev u Istri
Rovinjski otoci i priobalno područje
Područje između Labina, Rapca i uvale Prklog
Područje Gornjeg Kamenjaka
Područje Donjeg Kamenjaka i medulinskog arhipelaga
Okolina Istarskih toplica kod Buzeta
Područje Pićan
Pazinski ponor u Istri
Područje sjevernog dijela Učke (Učka - Semić)
Područje južnog dijela Učke (Učka - Plomin)
(Područje Lisine kod Matulja - 0,11 ha *)
PARK - ŠUMAPark Hutterot u Rovinju (Zlatni rt - Škaraba)
poluotok Kašteja kod Medulina
Brdo Soline kod Vinkurana
Šuma Busoler u Puli
Šuma Šijana kod Pule
SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTUREskupina stabala: Drvoredi čempresa na groblju u Rovinju
skupina stabala: Dva stabla glicinije (Wisteria sinensis Sweet.) u Labinu
pojedinačno stablo: Stablo čempresa (Cupressus sempervirens L.) u Kašćergi
skupina stabala: Skupina stabala oko crkvice Sv. Ane kraj Červara
skupina stabala: Skupina drveća na groblju u Poreču
skupina stabala: Skupina drveća na groblju u Vrsaru

Zaštićena područja prirode moguće je pregledati i putem webGIS preglednika (Bioportal - http://www.bioportal.hr/gis/)

Područja prirode za koja nije donesen akt o proglašenju te koja shodno tome nisu upisana u Upisnik zaštićenih područja Republike Hrvatske, a štite se odredbama Prostornog plana Istarske županije popisana su u članku 136. Prostornog plana Istarske županije