Strateška procjena utjecaja zahvata na okoliš

Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš je postupak procjene vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš koji može nastati provedbom određene strategije, plana ili programa. Strateška procjena uključuje definiranje sadržaja, izradu strateške studije i ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije osobito u vezi s razumnim alternativama strategije, plana i programa, postupak davanja mišljenja povjerenstva za stratešku procjenu, postupak davanja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima te mišljenja jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno jedinica lokalne samouprave i drugih tijela, rezultate prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, informiranje i sudjelovanje javnosti, postupak davanja mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike odnosno nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji o provedenoj strateškoj procjeni te postupak izvješćivanja nakon donošenja strategije, plana ili programa.

Strateška procjena se provodi tijekom izrade nacrta prijedloga strategije, plana i programa prije utvrđivanja nacrta konačnog prijedloga strategije, plana i programa i upućivanja u postupak donošenja, a obavezno se provodi za:

- strategije, planove i programe, njihove izmjene i dopune, uključujući i one čija se provedba financira iz sredstava Europske unije, a koji se donose na državnoj, područnoj (regionalnoj) te na lokalnoj razini, iz područja: poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, energetike, industrije, rudarstva, prometa, elektroničkih komunikacija, turizma, prostornog planiranja, regionalnog razvoja, gospodarenja otpadom i vodnog gospodarstva kada daju okvir za zahvate koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš

- strategije, planove i programe za koje se prema posebnom propisu iz područja zaštite prirode utvrdi da mogu imati značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu.


Postupak ocjene o potrebi strateške procjene obvezno se provodi za:

-    strategije, planove i programe kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini te za manje izmjene i dopune strategija, planova i programa iz članka 63. Zakona o zaštiti okoliša.


Strateška procjena utjecaja na okoliš te način njezine provedbe propisani su člancima 62. - 75. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17).

Za strategije, planove i programe (te njihove izmjene i dopune) za koje se obavezno provodi strateška procjena utjecaja na okoliš obavezo je provesti i postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu  i to prije pokretanja postupka strateške procjene dok se za strategije, planove i programe (te njihove izmjene i dopune) za koje je potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene, ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu provodi u sklopu ocjene o potrebi strateške procjene.

Obrasci za preuzimanje