Osnovni ekonomsko financijski podaci

Županija Istarska je naručitelj studije izvodljivosti za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda malih naselja u vodozaštitnim područjima Istarske županije. Studija izvodljivosti razmatra i utvrđuje pojedinačne prioritete kod izgradnje, analizira postojeću projektnu dokumentaciju, prostorne planove, dostupnu tehnologiju za obradu otpadnih voda, procjenjuje investicijske i eksploatacijske troškove uređaja i kanalizacije. U zaključku studije između ostalog sugerira mogući model upravljanja sustavima odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za mala naselja i to: osnivanje nove tvrtke sa zadatkom da organizira izgradnju i održavanje uređaja malih naselja.

Nedvojbeno je da sustav odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda malih naselja ekonomski treba ocjenjivati s šireg društvenog aspekta, prije svega s aspekta neprocjenjive vrijednosti efikasne zaštite izvorišta pitke vode. Međutim, pojedinačni pod-sustavi s različitim vijekom trajanja, različitim investicijskim vrijednostima i različitim troškovima održavanja ovisnim o odabranom tehnološkom rješenju i odabranoj opremi, čine ekonomsku i financijsku ocjenu sustava kao cjeline složenijom.

S druge strane, mogućnost fazne izgradnje i izgradnje po definiranim prioritetima pretpostavlja duži period izgradnje sustava odvodnje, pa i korištenje sredstava amortizacije već izgrađenih objekata za financiranje izgradnje novih objekata što znači da se izvori financiranja sustava kao cjeline mogu kombinirati na drukčiji način u odnosu na osiguranje izvora financiranja izgradnje pojedinačnih pod-sustava.

Obzirom da je zaštita voda i izvorišta voda preduvjet razvoja ukupnog gospodarstva, a posebno turizma, rješavanje problematike kanalizacije i uređaja malih naselja u vodozaštitnim zonama, treba uključivati sve potrošače vode na području Istarske županije, što također govori u prilog organizacije izgradnje sustava odvodnje i uređaja kao cjeline.

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost radova i opreme iz studije uvećana za neophodna ulaganja u pripremne radove i osnivačka ulaganja (studije, nadzor, imovinsko-pravni poslovi, geodetski radovi) je 1.120.000.000 kuna.

Međutim, osnovni prijedlog obuhvata projekta temeljem javne prezentacije i rasprave o projektu po izvršnim i predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave kao i kontaktima s predstavnicima Hrvatskih voda redefiniran je na slijedeći način:

  • cjelovit se projekt predviđa realizirati u dvije (2) faze temeljem čega bi realizacija I i II stupnja prioriteta iz Studije (II, III i IV vodozaštitna zona) bila uključena u prvu fazu realizacije, a III stupanj prioriteta iz Studije u drugu fazu realizacije projekta;
  • konačni program aktivnosti verificiran je u Pismu namjere koje je potpisano u Puli 11.03.2003. godine između predstavnika Hrvatskih voda iz Zagreba i predstavnika Istarske županije:

Vrijednost radova i opreme iz 1.faze:  kn 448.800.000 - (59 mil.EUR)

* EUR (srednji tečaj HNB na dan 31.12.2000. = 7,598334)

Vrijednost investicije po prioritetima po zaštitnim zonama:  

I. stupanj prioriteta: unutar II vodozaštitne zone kn 132.000.000 - (17 mil. EUR)
II. stupanj prioriteta: unutar III i IV vodozaštitne zone kn 316.800.000 - (42 mil. EUR)

Napomena: Studija izvodljivosti napominje da postoji mogućnost korekcije prioriteta uključivanjem općinskih središta kao većih zagađivača i naselja s izraženom tendencijom razvoja u prioritete bez obzira na vodozaštitnu zonu.

Obzirom na to da spomenuta vrijednost investicije iz Studije izvodljivosti sadrži samo potrebna ulaganja u građevinsko-montažne radove i opremu, potrebno je povećati njenu vrijednost za neophodna ulaganja u pripremne radove, osnivačka ulaganja i interkalarnu kamatu (pretpostavlja se korištenje kredita kao izvora financiranja izgradnje) - vidi tabelu (iznosi u 000kn) i grafički prikaz!

INVESTICIJSKA ULAGANJA (1.faza): 

Opis ulaganja

Iznos

1.

Građevinsko montažni radovi i oprema

448.800

2.

Naknadni i nepredviđeni radovi, arheološki nadzor, studije, geoistraživanja i ostalo (8% vrijednosti građevinskih radova i opreme)

35.904

3.

Imovinski pravni poslovi


- otkup zemljišta za uređaje (29.191 m2 x 35 kn)


- otkup zemljišta za crpne stanice (3.328 m2 x 35 kn)


- pravo služnosti i naknada štete kod izgradnje kanalizacije (321 km x 18.275 kn)

6.120

4.

Geodetski radovi


- kanalizacijska mreža (321 km x 20.000 kn/km)


- čvrsti objekti (214 kom x 1.640 kn)

5.916

5.

Izrada projektne dokumentacije (5% vrijednosti građevinskih radova i opreme)

22.440

6.

Ostala ulaganja

39.000

7.

Interkalarna kamata

8.820

8.

U K U P N O

567.000

Broj stanovnika - korisnika sustava

Broj stanovnika u malim naseljima Istarske županije:
(prema popisu iz 1991.godine) 37.723 stanovnika
Budući broj ekvivalentnih stanovnika u
malim naseljima: 45.400 ES
Vrijednost investicije po ekvivalentnom stanovniku
kreće se u rasponu od 4.556 - 145.800 kn/ES
Radi usporedbe navodimo i slijedeći podatak:
Broj stanovnika Istarske županije (popis 2001.): 205.000 stanovnika

Količina prodane vode

Prema podacima dobivenim od tvrtki koje se bave vodoopskrbom na promatranom području, potrošnja pitke vode je u padu (turizam) i to cca 30 % u odnosu na razdoblje prije 15 godina. Iz analize potrošnje pitke vode vidljivo je da se prosječna potrošnja u središnjoj Istri kreće oko 3 m3/stanovniku/mjesec odnosno cca 100 l/stanovniku/dan.

Prema podacima vodoopskrbnih tvrtki u 2001. godini su prodane slijedeće količine vode:

Istarski vodovod Buzet 10.609.932 m3
Vodovod Pula 7.327.365 m3
Vodovod Labin 1.627.655 m3
Ukupno 19.564.952 m3

Proračun mjerodavne količine sanitarno-potrošnih voda u studiji izvodljivosti izvršen je na dva načina:

  • na bazi budućeg broja stanovnika i potrošne norme od 150 lit/stanov./dan i

  • na bazi procjene da 80% potrošene vode završi u kanalizaciji.

Izvori financiranja

Mogući izvori financiranja izgradnje sustava spomenuti u Studiji proizlaze iz zakonske regulative RH (Zakon o vodama, Zakon o financiranju vodnog gospodarstva, Zakon o komunalnom gospodarstvu), ali se zbog visine ukupnih potrebnih sredstava za realizaciju investicije ukazuje na nužnost fazne izgradnje, time i na duže ukupno vrijeme izgradnje te na neophodnost korištenja kreditnih sredstava.

Osim toga, Studija izvodljivosti projekta navodi da sadašnji standard života u malim naseljima ne omogućuje brzu realizaciju projekta, a da neke projekte bez nepovratnih sredstava neće ni biti moguće realizirati.

Zbog toga se kao mogući izvori financiranja pojavljuju:

  • naknada za zaštitu voda, posebna naknada prema čl.42. Zakona o vodama, proračuni gradova i općina, županije i RH, cijena komunalne usluge, krediti i ostali izvori.

Vrijeme izgradnje

Visina potrebnih ukupnih sredstava za realizaciju investicije ukazuje na nužnost fazne izgradnje, a time i na duže ukupno vrijeme izgradnje te na neophodnost korištenja kreditnih sredstava. Pretpostavlja se izgradnja po fazama (stupnjevi prioriteta prema vodozaštitnim zonama) i slijedeće vrijeme izgradnje:

priprema projekta: 2 godine;
I stupanj prioriteta: 3 godine;
II stupanj prioriteta: 5 godina
ukupno 10 godina.

U prve dvije godine pripreme projekta rješavaju se imovinsko-pravna pitanja, izrađuju se projekti i izvode geodetski radovi. Izgradnja I. stupnja prioriteta traje 3 godine, za financiranje izgradnje se koriste i kreditna sredstva pa se interkalarna kamata javlja kao povećanje vrijednosti ulaganja u vrijeme grace perioda (2 godine). Izgradnja II. stupnja prioriteta traje 5 godina zbog većeg broja pojedinačnih objekata i njegove veće ukupne vrijednosti.