Gradovi i općine

Istarsku županiju čine jedinice lokalne samouprave: 10 gradova i 31 općina

Gradovi: Buje-Buie, Buzet, Labin, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Pula-Pola, Rovinj-Rovigno, Umag-Umago i Vodnjan-Dignano.

Općine: Bale-Valle, Barban, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Fažana-Fasana, Funtana, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci - Castellier-Santa Domenica, Kršan, Lanišće, Ližnjan-Lisignano, Lupoglav, Marčana, Medulin, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Pićan, Raša, Sveti Lovreč, Sveta Nedelja, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj.

Djelokrug, ustrojstvo, način rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nadzor nad njihovim aktima i radom i druga pitanja od značaja za njihov rad uređena su Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 i 106/03).

Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj, njihov naziv, područje i sjedišta, te druga pitanja od važnosti za teritorijalno ustrojstvo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uređena su Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 10/97, 124/97, 50/98, 68/98, 22/99, 42/99, 117/99, 128/99, 44/00, 129/00, 92/01, 79/02, 83/02, 25/03 i107/03).

Jedinice lokalne samouprave (općina, grad) u samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu u nadležnosti tijela državne uprave, a osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje
 • prostorno i urbanističko planiranje
 • komunalne djelatnosti
 • briga o djeci
 • socijalna skrb
 • primarna zdravstvena zaštita
 • odgoj i osnovno obrazovanje
 • kultura, tjelesna kultura i sport
 • zaštita potrošača
 • zaštita i unapređenje prirodnog okoliša
 • protupožarna i civilna zaštita