Način rada

Županijska skupština Istarske županije imenuje predsjednika i članove Službeničkog suda. Službenički sud odlučuje u vijeću od tri člana koje za svaki pojedini slučaj imenuje predsjednik Službeničkog suda vodeći računa da se u vijeće ne imenuju osobe čije bi imenovanje u konkretnom postupku moglo dovesti u pitanje nepristranost rada Službeničkog suda. Predsjednik vijeća mora biti imenovan iz reda diplomiranih pravnika s položenim pravosudnim ispitom.

Na postupak zbog povrede službene dužnosti primjenjuju se odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  i odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak, ako Zakonom nije drugačije uređeno.

Usmene rasprave pred vijećem Službeničkog suda održavaju se u poslovnim prostorijama Istarske županije na adresi: Dršćevka 3, 52000 Pazin.

Postupak zbog povrede službene dužnosti je hitan.

Službenik u postupku zbog povrede službene dužnosti ima pravo na branitelja koji u tom postupku ima položaj opunomoćenika. Tijelo koje vodi postupak zbog povrede službene dužnosti dužno je, na zahtjev službenika protiv kojeg se vodi postupak, omogućiti sudjelovanje sindikata čiji je član, koji u tom postupku ima položaj izjednačen s položajem branitelja.