Propisi

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("narodne novine>", broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 93/13- pročišćeni tekst, 13/15, 123/17 i 98/19)
  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08. 61/11, 4/18 i 112/19)
  • Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09)
  • Odluka o osnivanju Službeničkog suda Istarske županije ("Službene novine Istarske županije br. 13/08, 8/10 i 5/11)
  • Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda Istarske županije Pazin - Tribunale per il personale impiegatizio della Regione Istriana Pisino (Službene novine Istarske županije br. 5/20)