Djelokrug poslova Službe za unutarnju reviziju:

U Službi za unutarnju reviziju obavljaju se poslovi u svezi procjene sustava unutarnjih kontrola te davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja, a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

Poslovi uključuju izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika te radnog plana pojedinačne unutarnje revizije; provedbu unutarnje revizije u upravnim tijelima Županije procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija te obavljanje zadaća i ostvarivanja ciljeva; provedbu unutarnje revizije u korisnicima proračuna u nadležnosti Županije, izuzev u onim korisnicima proračuna iz nadležnosti Županije u sustavu zdravstva koji ustrojavaju svoju/zajedničku jedinicu za unutarnju reviziju, te sudjelovanje u horizontalnim i vertikalnim revizijama; upozoravanje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje i za unapređivanje poslovanja; izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama te izradu godišnjeg izvješća; praćenje provedbe danih preporuka navedenih u izvješću o obavljenoj unutarnjoj reviziji; suradnju sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i Državnim uredom za reviziju i obavljanje ostalih poslova sukladno zakonu, drugim propisima i po nalogu Župana.