Djelokrug poslova Upravnog odjela za kulturu:

  • obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga za djelatnost kulture,
  • obavlja poslove upravljanja ustanovama kojih je osnivač Istarske županija,
  • prati realizaciju programa javnih potreba u kulturi,
  • potpomaže ustanove, asocijacije amaterizma, kazalište, učilišta, udruge, matice, galerije i subjekte,
  • prati, te osigurava uvjete za ravnomjerni kulturni razvoj svih sredina, nematerijalne kulturne baštine Istre,
  • potpomaže manifestacije u kulturi, izdavaštvo i umjetničko stvaralaštvo
  • prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguranje financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju.