Djelokrug poslova odsjeka za zaštitu prirode i okoliša

Obavlja upravne i stručne poslove iz područja zaštite prirode i okoliša, koordinira aktivnosti na zaštiti okoliša određene posebnim zakonima i drugim propisima, izrađuje izvješća, programe, planove i druge dokumente iz područja zaštite okoliša (zrak, voda, tlo, more, otpad), zaštite prirode, održivog razvoja kao i dokumente interventnih mjera u okolišu, a sve sukladno propisima koji reguliraju ta područja, prati stanje svih sastavnica okoliša, provodi postupke procjene utjecaja na okoliš pojedinih zahvata i postupke strateških procjena utjecaja na okoliš, vodi registar onečišćavanja okoliša te osigurava podatke i izvješća za informacijski sustav zaštite okoliša.

Osigurava pristup informacijama iz djelokruga zaštite okoliša i prirode, provodi postupke javnih uvida za proglašenje zaštićenih područja za zakonom navedene kategorije zaštite, osigurava uvjete za očuvanje zaštićenih područja iz svoje nadležnosti te sudjeluje u postupcima zaštite na nacionalnoj razini, provodi prethodnu ocjenu za područje ekološke mreže sukladno zakonu i provedbenim aktima, utvrđuje posebne uvjete zaštite prirode u postupku izdavanja lokacijske dozvole, provodi postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača za koncesiju u zaštićenim područjima, rješava zahtjeve za izdavanje dozvola za gospodarenje komunalnim otpadom i posebnim kategorijama otpada, priprema koncesije za djelatnosti i građevine vezane uz posebne kategorije otpada, te komunalnog otpada koje se obavljaju na području više gradova i općina unutar Županija, priprema i predlaže Županu i Županijskoj skupštini dokumente i aktivnosti iz područja gospodarenja otpadom na regionalnoj razini, nadzire i izvješćuje Skupštinu o provedbi programa zaštite okoliša, plana unapređenja i zaštite zraka i plana gospodarenja otpadom, koordinira izradu programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka, uspostavu lokalne mreže za praćenje kakvoće zraka kao i izradu drugih akata, rješava o pravima i obvezama građana i drugih osoba u upravnom postupku, iz područja postupanja s otpadom, zaštite prirode i okoliša, koordinira i surađuje s tvrtkama i ustanovama čija je djelatnost vezana uz zaštitu prirode i okoliša, kandidira i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguranju financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Župana.

Odsjek za zaštitu prirode i okoliša obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom i to upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove, koji se odnose na obavljanje nadzora zakonitosti akata sukladno posebnim propisima o gospodarenju otpadom kao i druge poslove iz područja djelatnosti koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.