Zakonski osnov - općenito

(siječanj 2004.)

1. Zakon o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02)

 • Uredba o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (NN 101/98)
 • Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98 )
 • Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku (NN 6/00)
 • Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati županijski odnosno Gradski zavod za prostorno uređenje za obavljanje poslova izrade prostornih planova (NN 104/98)
 • Pravilnik o izdavanju suglasnosti za upis u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove prostornog uređenja (NN 127/99)
 • Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola (NN 98/99) Pravilnik o prostornim standardima, urbanističko tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (NN 47/82)
 • Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora - redakcijski pročišćeni tekst (NN 29/83, 36/85 i 42/86)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora u urbanističkoj inspekciji (NN 122/99)
 • Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN 104/03)
 • Program prostornog uređenja Republike Hrvatske (NN 50/99)
 • Prostorni plan Nacionalnog parka Brijuni (NN 45/01)

2. Zakon o zaštiti okoliša (NN 82/94, 128/99)

 • Uredba o standardima kakvoće mora na morskim plažama (NN 33/96)
 • Pravilnik o katastru emisije u okoliš (NN 36/96)
 • Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj (NN 8/97)
 • Plan intervencija u zaštiti okoliša NN(82/99, 86/99)
 • Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš (NN 59/00)
 • Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02)
 • Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/02)
 • Zakon o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03)

3. Zakon o zaštiti zraka (NN 48/95)

 • Uredba o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (NN 101/96,2/97)
 • Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 140/97,105/02)
 • Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (NN 7/99, 20/99)
 • Uredba o utvrđivanju lokacija postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka (NN 43/02)

4. Zakon o otpadu (NN 151/03)

 • Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)
 • Pravilnik o postupanju s ambalažnim otpadom (NN 53/96)
 • Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97)
 • Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom(NN 32/98)
 • Popis stručnih institucija koje imaju ovlast za izdavanje izvješća o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada (NN 51/96, 93/96) 

5. Zakon o vodama ( NN 107/95 )

6. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva ( NN 107/95, 19/96 i 88/98 )

 • Odluka o popisu državnih voda ( NN 20/96 )
 • Odluka o utvrđivanju slivnih voda ( NN 20/96, 98/98 i 5/99 )
 • Odluka o utvrđivanju granica vodenih područja ( NN 20/96, 98/98, 5/99 )
 • Pravilnik o izdavanju vodoprivrednih akata ( NN 28/96 )
 • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama ( NN 34/96 )
 • Uredba o uvjetima i postupku za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnom dobru ( NN 99/96 i 11/98 )
 • Državni plan obrane od poplava ( NN 8/97, 32/97, 43/98 i 93/99 )
 • Odluka o minimalnim stopama i visinama slivne vodne naknade ( NN 8/97 )
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji ( NN 78/97 i 92/97 )
 • Pravilnik o tehničkim, gospodarskim i drugim uvjetima za uređenje sredstava melioracijske odvodnje, te osnovama za tehničko i gospodarsko održavanje sustava ( NN 4/98 )
 • Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i crpljenih količina voda ( NN 57/96 )
 • Pravilnik o vođenju očevidnika o količini i kakvoći izvađenih tvari ( NN 78/97)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti ( NN 82/96 i 102/97 )
 • Pravilnik o posebnim uvjetima koji moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju djelatnosti odvodnje otpadnih voda ( NN 93/96, 53/97 i 102/97 )
 • Odluka o visini i obračunu naknade za vađenje pijeska i šljunka (NN 103/02)
 • Odluka o visini naknade za zaštitu voda ( NN 58/00 )
 • Odluka o visini naknade za korištenje voda ( NN 62/00 )
 • Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda ( NN 62/00 )
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje vodočuvarskih poslova ( NN 46/98 )
 • Pravilnik o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda ( NN 29/01 )
 • Uredba o klasifikaciji voda ( NN 77/98 )
 • Uredba o opasnim tvarima u vodama ( NN 78/98 )
 • Pravilnik o obrascima službene iskaznice vodopravnih inspektora (NN 20/98)
 • Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za područje vodnog gospodarstva i za zaposlenike "Hrvatskih voda" ovlaštene za izdavanje vodopravnih akata (NN 1/97) Državni plan za zaštitu voda ( NN 8/99 )
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama ("Narodne novine" broj 40/99, 6/01 i 14/01 )
 • Pravilnik o opsegu i načinu pregleda vode za piće i uređaja ( NN 46/94 )
 • Pravilnik o obliku i načinu vođenja vodnih knjiga i o izvacima iz vodnih knjiga ( NN 17/78 ) - članak 215 t. 7. ZV,
 • Pravilnik o zaštitnim mjerama i uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće (NN 22/86) - članak 43. i 214. ZV,
 • Uputstvo o načinu vođenja evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima u vodoprivredi ( NN 3/89 ) - članak 215. točka 11. ZV,
 • Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj (NN 8/97)
 • Odluka o pripremama za izgradnju višenamjenskog kanala Dunav - Sava (NN 19/91)
 • Pravilnik o tehničkom održavanju unutarnjih plovnih putova ( NN 75/00 )
 • Popis izabranih stručno i tehnički osposobljenih pravnih i fizičkih osoba za otklanjanje posljedica nastalih u slučajevima iznenadnih zagađenja ( NN 131/00 - oglasne stranice, dopune 103/01 )
 • Sporazum o utvrđivanju crte razgraničenja kopnenih voda i voda mora (NN 104/00)
 • Popis ovlaštenih laboratorija (ovlaštenih znanstvenih laboratorija, ovlaštenog glavnog vodnogospodarskog laboratorija i ovlaštenog referentnog laboratorija) ( NN 107/00 )
 • Uputstvo za vođenje evidencije o učestalosti ispuštanja u vode opasnih i štetnih tvari, količini i sastavu tih tvari i načinu dostavljanja tih podataka javnim vodoprivrednim poduzećima ( NN 9/90 ), u svezi s člankom 215. Zakona o vodama
 • Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta ( NN 55/02 )
 • Pravilnik o izradi Vodnogospodarske osnove Hrvatske ( NN 120/03 )

7. Zakon o zaštiti prirode (NN 162/03)

*ostaju na snazi odredbe članka 32. stavka 2., 3., 4., 5., i 6. Zakona o zaštiti prirode (NN 34/94, 72/94, 107/03)

 • Zakon o izmjenama Zakona o Nacionalnom parku i spomen području Brioni (NN 45/99)
 • Zakon o nacionalnom parku i spomen području Brioni (prečišćeni tekst) (NN 5/90, na snazi je samo čl. 2.)
 • Uredba o Javnom poduzeću "Brijuni" (NN 47/91)
 • Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove Nacionalni park Brijuni (NN 118/02)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Nacionalni park Brijuni (NN 29/01)
 • Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku Brijuni (NN 75/00)
 • Rješenje o imenovanju ravnatelja javne ustanove Nacionalni park Brijuni (NN 70/00)
 • Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove nacionalni park Brijuni (NN 45/00)
 • Odluka o davanju suglasnosti na raspolaganje i upravljanje vojnog objekta "Barbariga" Javnom poduzeću "Brijuni" (NN 53/92)
 • Odluka o davanju na raspolaganje i upravljanje vojnog odmarališta "13. maj"-Fažana javnom poduzeću "Brijuni" (NN 30/92)
 • Odluka o donošenju Prostornog plana nacionalnog parka "Brijuni" (NN 45/01)
 • Zakon o proglašenju Parka prirode Učka (NN 45/99, 52/99)
 • Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Učka" (NN 96/99)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune statuta javne ustanove Park prirode Učka (NN 171/03)
 • Rješenje o imenovanju Suzi Petričić ravnateljicom Javne ustanove Park prirode Učka (NN 68/01)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Parka prirode Učka (NN 40/01)
 • Pravilnik o iskaznici inspektora zaštite prirode (NN 93/98)
 • Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama (NN 84/96, 79/02)
 • Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta gmazova (Reptilia) (NN 47/95)
 • Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta ptica (Aves) (NN 43/95)
 • Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta sisavaca (Mammalia) (NN 31/95)
 • Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta vodozemaca (Amphibia) (NN 47/95)
 • Pravilnik o zaštiti vodozemaca (Amphibia) (NN 80/99)Pravilnik o zaštiti gljiva (Fungi) (NN 34/02)
 • Pravilnik o zaštiti pijavica (Hirudinea) (NN 76/98)Pravilnik o zaštiti trpova (Holothurioidea) (NN 76/98)
 • Pravilnik o zaštiti riječnih rakova (Crustacea, Astacidae) (NN 76/98)
 • Pravilnik o zaštiti kopnenih puževa (Gastropoda terrestria) (NN 29/99)
 • Pravilnik o zaštiti prstaca (Litophaga litophaga) (NN 86/02)
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje istraživanja u posebno zaštićenim dijelovima prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora RH (NN 97/98)
 • Odluka o izradi nacionalne strategije i akcijskog plana zaštite bio i krajobrazne raznolikosti (NN 40/97)
 • Uredba o osnivanju Državnog zavoda za zaštitu prirode (NN 126/02)
 • Strategija i akcijski plan biološke i krajobrazne raznolikosti RH (NN 81/99)

8. Ostali važniji zakoni

 • Zakon o gradnji (NN 175/03)
 • Zakon o rudarstvu (NN 27/91, 26/93, 92/94, 35/95, 114/01)
 • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03)
 • Zakon o normizaciji (NN 163/03)
 • Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/03)
 • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 128/99)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (NN 26/03)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN 117/01)
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01)
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 66/01, 87/02)
 • Zakon o šumama (NN 52/90 - pročišćeni tekst, 5/91, 9/91, 61/91, 26/93, 76/93, 29/94, 8/00, 22/02)
 • Zakon o obrani (NN 33/02, 58/02)
 • Zakon o zaštiti o očuvanju kulturnih dobara (NN 66/99, 151/03, 157/03)

9. Međunarodni ugovori

 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (NN-Međunarodni ugovori 1/6/96)
  Usvojena: ESPOO 1991
  Stupanje na snagu Konvencije: 1997.
  RH ratificirala Konvenciju: 8. srpnja 1996
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o prekograničnim učincima industrijskih akcidenata (NN-Međunarodni ugovori 7/99)
  Usvojena: HELSINKI, 1992
  Stupanje na snagu Konvencije: 19. travnja 2000.
  Stupanje na snagu Konvencije u odnosu na RH: 19. 04. 2000.
 • Konvencija o pristupu informacijama o sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša
  Usvojena: AARHUS 1998
  Stupanje na snagu Konvencije:
  RH potpisala Konvenciju, AARHUS 1998
 • Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime Usvojena: RIO DE JANEIRO, 1992.
  Stupanje na snagu Konvencije: 21. ožujka 1994
  Stupanje na snagu Konvencije u odnosu na RH: 7. travnja 1996.
 • Kyoto protokol uz konvenciju o promjeni klime
  Usvojen KYOTO, 1979
  Stupanje na snagu Protokola: nije stupio na snagu
  Republika Hrvatska potpisala Protokol u Kyoto-u 1999.
 • Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka
  Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji (NN-Međunarodni ugovori 12/93)
  Usvojena: GENEVA, 1979.
  Stupanje na snagu Konvencije: 16.travnja 1983.
  Stupanje na snagu Konvencije u odnosu na RH: 8. listopada 1991.
 • Protokol konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka u svezi s dugoročnim financiranjem programa suradnje za praćenje i procjenu dalekosežnog prekograničnog prijenosa onečiščujućih tvari u zraku u Europi (EMEP)
  Republika Hrvatska stranka Protokola na temelju notifikacije o sukcesiji (NN-Međunarodni ugovori 12/93)
  Usvojena: GENEVA, 1984
  Stupanje na snagu Protokola: 28. siječanja 1988.16.travnja 1983.
  Stupanje na snagu Protokola u odnosu na RH: 8.10.1991.
 • Zakon o potvrđivanju Protokola Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979., u svezi s daljnjim smanjenjem emisija sumpora (NN-Međunarodni ugovori 17/98 i 3/99)
  Usvojen: OSLO, 1994.
  Stupanje na snagu Protokola: 05. kolovoza 1998.
  Stupanje na snagu Protokola u odnosu na RH: 27.04.1999.
 • Protokol o teškim metalima
  Usvojen: AARHUS, 1998.
  Stupanje na snagu Protokola: nije stupio na snagu
  RH potpisala Protokol u Aarhusu 1998.
 • Protokol o postojanim organskim onečišćenjima Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine
  Usvojen: AARHUS, 1998.
  Stupanje na snagu Protokola: nije stupio na snagu
  RH potpisala Protokol u Aarhusu 1998.
 • Protokol o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona
  Usvojen:Goeteborg 1999.
  Stupanje na snagu Protokola: nije stupio na snagu
  RH potpisala Protokol, Goeteborg, 1999.
 • Protokol o nadzoru emisija dušikovih oksida ili njihovih prekograničnih strujanja
  Usvojen: SOFIA 1988.
  Stupanje na snagu Protokola: 14. veljače 1991.
  RH nije potvrdila Protokol
 • Protokol o nadzoru emisija hlapivih organskih spojeva ili njihovih prekograničnih strujanja
  Usvojen: GENEVA 1991.
  Stupanje na snagu Protokola:29. rujna 1997.
  RH nije potvrdila Protokol
 • Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača
  Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji (NN-Međunarodni ugovori 12/93)
  Usvojena: BEČ, 1985
  Stupanje na snagu Konvencije: 22. rujna 1988.
  Stupanje na snagu Konvencije u odnosu na RH: 8. 10.1991.
 • Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač Republika Hrvatska stranka Protokola na temelju notifikacije o sukcesiji (NN-Međunarodni ugovori 12/93)
  Usvojen: MONTREAL 1987.
  Stupanje na snagu Protokola: 01. siječnja 1989.
  Stupanje na snagu Protokola u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. 10. 1991.
 • Dopuna montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (NN-Međunarodni ugovori 11/93)
  Usvojen: LONDON, 1990
  Stupanje na snagu Protokola: 10.kolovoza 1992.
  Stupanje na snagu Protokola u odnosu na RH: 15. listopada 1993.
 • Zakon o potvrđivanju izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (NN-Međunarodni ugovori 1/8/96)
  Usvojen: COPENHAGEN, 1992
  Stupanje na snagu Protokola: 14. lipnja 1994.
  Stupanje na snagu Protokola u odnosu na RH: 11. veljače 1997.
 • Zakon o potvrđivanju izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (NN-Međunarodni ugovori 10/00)
  Usvojen: MONTREAL, 1997.
  Stupanje na snagu Protokola: 10. studenog 1999.
  Stupanje na snagu Protokola u odnosu na RH: 08. 09. 2000.
 • Zakon o potvrđivanju izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (NN-Međunarodni ugovori 12/01)
  Stupanje na snagu Protokola u odnosu na RH: 25. travnja 2002.
 • Zakon o potvrđivanju izmjena Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja i Protokola o sprječavanju onečišćavanja Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova i zrakoplova (NN-Međunarodni ugovori 17/98)
  Konvencija usvojena: BARCELONA, 1976.
  Stupanje na snagu Konvencije:1978.
  RH stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji (NN - Međunarodni ugovori 12/93)
 • Izmjena Konvencije: Barcelona 1995.
  Novi naziv: Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja
  Izmjena Konvencije: nije stupila na snagu
  Protokol usvojen: Barcelona 1976.
  Stupanje na snagu Protokola: 1978.
  RH stranka Protokola na temelju notifikacije o sukcesiji (NN-Međunarodni ugovori 12/93)
 • Izmjena Protokola: Barcelona 1995.
  Novi naziv: Protokol o sprječavanju onečišćavanja Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova i iz zrakoplova ili spaljivanjem na moru
  Izmjena Protokola: nije stupila na snagu
 • Protokol o iskorištavanju podzemlja mora
  Usvojen: Madrid 1994.
  RH potpisala Protokol, Madrid 1994.
 • Protokol u slučajevima opasnosti
  Usvojen: Barcelona 1976.
  Protokol stupio na snagu: 1978.
  RH nije potvrdila Protokol
 • Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja
  RH stranka je Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji (Barcelona Convention )-NN-Međunarodni ugovori 12/93
  Konvencija usvojena: Barcelona 1976.
  Stupanje na snagu Konvencije: 1978.
 • Protokol o sprječavanju onečišćavanja Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova i zrakoplova (Dumping protocol)
  RH stranka je Protokola na temelju notifikacije o sukcesiji (NN-Međ.ugov.12/93)
  Protokol usvojen: Barcelona 1976.
  Stupanje na snagu: 1978.
 • Protokol u suradnji u borbi protiv onečišćenja Sredozemnog mora naftom i drugim štetnim tvarima u slučajevima opasnosti (Emergency Protocol)
  RH stranka je Protokola na temelju notifikacije o sukcesiji (NN-Međ. Ugov. 12/93)
  Protokol usvojen: Barcelona 1976.
  Stupanje na snagu Protokola: 1978.
 • Protokol o zaštiti Sredozemog od onečišćenja s kopna (LBS Protocol)
  RH stranka je Protokola na temelju notifikacije o sukcesiji (NN-Međ. Ugov. 12/93)
  Protokol usvojen: Atena 1980.
  Stupanje na snagu Protokola: 1983.
  Izmjena Protokola: Sirakuza, 1996.
  Novi naziv: Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja kopnim izvorima i aktivnostima
  Izmjena Protokola: nije stupila na snagu
  RH nije potvrdila Izmjenu Protokola
 • Protokol o posebno zaštićenim područjima Sredozemnog mora (SPA Protocol)
  RH stranka Protokola na temelju notifikacije o sukcesiji NNMeđ.ugov. 12/93
  Usvojen: Geneva 1982.
  Protokol stupio na snagu: 1986.
  Izmjena Protokola: Barcelona 1995.
  Anexi: Monako, 1996
  Novi naziv: Protokol o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju
  Izmjena protokola: nije stupila na snagu.
  RH nije potvrdila Izmjenu Protokola.
 • Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja uslijed istraživanja i iskorištavanja epikontinentskog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja
  Usvojen: Madrid 1994.
  Protokol stupio na snagu.
  Republika Hrvatska potpisala Protokol, Madrid 1994.
 • Protokol o sprječavanju onečišćenja Sredozemnog mora od prekograničnog prijevoza opasnih otpada i njihovog odlaganja (Hazardous Waste Protocol)
  Usvojen: Izmir 1996.
  Republika Hrvatska nije potvrdila Protokol.
 • Zakon o potvrđivanju Baselske Konvencije o nadzoru preko graničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju ( NN-Međunarodni ugovori 3/94 )
  Usvojena: Basel 1989.
  Stupanje na snagu Konvencije: 1992.
  Stupanje na snagu Konvencije u odnosu na RH: 9. svibnja 2000.
 • Protokol odgovornosti za štetu i o naknadi štete izazvane prekograničnim prometom opasnog otpada i njegovim odlaganjem
 • Objava o stupanju na snagu Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski Protokol) uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti (Međunarodni ugovori br: 13, od 1.8.2003.)
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti (Međunarodni ugovori br: 7, od 20.6.2002.)
 • Zakon o potvrđivanju protokola o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju (Međunarodni ugovori br. 11, od 19.10.2001.)
 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju konvencije o biološkoj raznolikosti (Međunarodni ugovori br. 6, od 28.5.1996.)