Informacije i obrasci u postupcima upravljanja i raspolaganja državnom imovinom na području Istarske županije

Upravljanje državnom imovinom na području Istarske županije – neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovitu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske

Dana 30. prosinca 2023. godine stupio je na snagu Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 155/23.), kojim su poslovi upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem  nužnim za redovitu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni županijama, gradovima i sjedištima županija prema mjestu gdje se nekretnina nalazi.

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć obavlja i Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske dodijeljene poslove upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske, koje se nalaze na području Istarske županije utvrđenom zakonom kojim se uređuje područje županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, a izvan područja sjedišta županije (Pazin) ili velikog grada (Pula), osim ako Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske ili posebnim zakonima nije propisano drukčije.

Jedinice lokalne samouprave (uključujući i gradove - sjedišta županija - Pazin i velike gradove - Pula) i pravne osobe u njihovom vlasništvu, te ostale fizičke i pravne osobe, podnose zahtjeve Istarskoj županiji na čijem se području  nekretnina nalazi. 

OBRASCI zahtjeva mogu se preuzeti klikom na odgovarajući obrazac:

 1. Obrazac – darovanje nekretnine
 2. Obrazac – zahtjev za podnošenje zahtjeva za kupnju, osnivanje prava građenja, služnosti, zakup zemljišta itd.
 3. Obrazac – zahtjev za davanjem suglasnosti na parcelacijski elaborat, geodetski elaborat itd.

POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE koja se prilaže uz obrasce:

Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za kupnju nekretnine u vlasništvu RH (neizgrađeno građevinsko zemljište, građevine sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske)

 1. Zemljišnoknjižni izvadak i povijesni zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 2. Posjedovni list, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 3. Preslika katastarskog plana, ne starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 4. Uvjerenje o statusu i namjeni sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 5. Potvrda o tome je li podnijet zahtjev za povrat bivših vlasnika, sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96);
 6. Očitovanje trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. nalazi li se nekretnina unutar šumskogospodarske osnove, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 7. Preslika osobne iskaznice, odnosno izvatka iz sudskog ili obrtnog registra; 
 8. Druga relevantna dokumentacija.

Prodaja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, razvrgnuće suvlasničke zajednice na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, zamjena nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kupnja nekretnina u korist Republike Hrvatske regulirani su Zakonom o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18) kao i Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 155/23.), i Uredbom o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te o postupcima u vezi sa stjecanjem nekretnina i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske (NN 95/18).

Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za darovanje nekretnine (neizgrađeno građevinsko zemljište, građevine sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske)

 1. Zemljišnoknjižni izvadak i povijesni arhivski zemljišnoknjižni izvadak iz knjige, odnosno ovjerena preslika zemljišnoknjižnog uloška, izdani od nadležnog zemljišno-knjižnog odjela, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva; 
 2. Posjedovni list, kopija katastarskog plana, izdani od strane nadležnog ureda za katastar, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, a u slučaju da je oznaka nekretnine različita u zemljišnoj knjizi i katastru i uvjerenje o identifikaciji; 
 3. Lokacijska informacija, ne starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 4. Potvrda o tome je li podnijet zahtjev za povrat bivših vlasnika, sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, izdana na temelju povijesnog zemljišnoknjižnog izvatka;
 5. Idejni projekt za predmetni zahvat u prostoru s mišljenjem nadležnog upravnog tijela da je isti u skladu s dokumentima prostornog uređenja ili pravomoćna lokacijska dozvola za predmetni zahvat u prostoru;
 6. Očitovanje trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. o tome nalazi li se nekretnina unutar šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske;
 7. Potvrda Ministarstva financija, Porezne uprave o dugu; 
 8. Stanje dospjelih nepodmirenih dugovanja prema RH;
 9. Izjava podnositelja zahtjeva da se odriče svih potraživanja prema RH do visine vrijednosti darovane nekretnine uz navođenje točnog iznosa i pravne osnove potraživanja.

Darovanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske regulirano je Zakonom o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18) kao i Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 155/23.), i Uredbom o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 95/18).

Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva osnivanja prava služnosti (na neizgrađenom građevinskom zemljištu, građevine sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske)

 1. Zemljišnoknjižni izvadak i povijesni zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 2. Posjedovni list, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 3. Kopiju katastarskog plana, ne stariju od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 4. Uvjerenje o statusu i namjeni sukladno važećoj prostorno planskoj dokumentaciji, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 5. Potvrda o tome je li podnijet zahtjev za povrat bivših vlasnika, sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine" br. 92/96., 92/99., 39/99., 42/99., 43/00., 131/00., 27/01., 34/01., 65/01., 118/01., 80/02., 81/02., 98/19.)
 6. Očitovanje trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. nalazi li se nekretnina unutar šumskogospodarske osnove, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 7. Lokacijska dozvola;
 8. Ovjereni geodetski elaborat; 
 9. Preslika osobne iskaznice (ako je podnositelj zahtjeva fizička osoba) ili preslika izvatka iz sudskog odnosno obrtnog registra (ako je podnositelj zahtjeva pravna osoba);
 10. Druga relevantna dokumentacija.

Osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske regulirano je Zakonom o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18), kao i Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 155/23.), i Uredbom o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama  u vlasništvu  Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti (NN 95/18) i Zakonom o rješavanju imovinsko
pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina ( NN 80/11).

Popis dokumentacije koja se prilaže uz obrazac za izdavanje suglasnosti u postupku ishođenja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru; u postupku ishođenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice nužne za redovnu uporabu postojeće građevine; u postupku ishođenja građevinske dozvole za zahvat u prostoru; u postupku ishođenja građevinske dozvole za zahvat u prostoru; na geodetski projekt kao sastavni dio idejnog ili glavnog projekta; geodetske elaborate, itd.

Nalazi se na stranicama Ministarstva prostornog uređenja, gradnje i državne imovine na poveznici.

Popunjeni obrazac/zahtjev sa popratnom dokumentacijom dostavlja se:

A)    elektroničkom poštom na pristupnu točku pisarnica@istra-istria.hr, a isti mora biti potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno članku 33. Uredbe o uredskom poslovanju ("Narodne novine" br. 75/21.) od strane podnositelja zahtjeva odnosno ovlaštene osobe. Ukoliko zahtjev nije potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom, stranka će se pozvati na elektroničko potpisivanje ili vlastoručno potpisivanje predanog zahtjeva/obrasca pred ovim tijelom.

B)    Vlastoručno potpisani obrasci s popratnom dokumentacijom mogu se poslati osobno ili poštom u pisarnicu na adresu Pula, Splitska 14 (pisarnica/sjedište Upravnog odjela) (osim za područje koje pripada gradu Pazinu i gradu Puli ukoliko podnositelji zahtjeva nisu grad Pazin i grad Pula):

              Pula, Splitska 14 (pisarnica/sjedište Upravnog odjela)

Upiti i primanje stranaka

Upiti građana vezano za državnu imovinu mogu se uputiti nadležnim službenicima prema mjestima rada unutar Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne polove, Odsjeka za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć kako je niže navedeno: poveznica.

Primarna komunikacija sa strankama vrši se putem službene elektroničke pošte Istarske županije pisarnica@istra-istria.hr

Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć može primati stranke u vrijeme uredovnog vremena za rad sa strankama i to utorkom 12:30 h - 14:30 h i petkom 09:00 h – 11:00 h isključivo po prethodnoj najavi na zvjezdana.skabic@istra-istria.hr ili matea.pliskobursic@istra-istria.hr ili pozivom na broj 052 371 248.

Prilikom zakazivanja termina prijma, stranka je obavezna navesti oznaku ili klasu predmeta pod kojim se vodi postupak (oznaka (KLASA) pri Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, ili ukoliko se radi o novom predmetu zaprimljenim nakon 30. prosinca 2023. godine, oznaka (KLASA) Istarske županije), uz obavezno navođenje razloga traženja prijma.

Građani / pravne osobe koji nemaju aktivan predmet pri ovom nadležnom tijelu neće se primati.

Stranke se mogu primati samo na adresi Pula, Splitska 14 (Sjedište Odsjeka), a o točnom terminu prijma će stranke biti povratno obaviještene putem kontakta kojeg sami naznače.

Sve ostale informacije koje se tiču upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, potrebni obrasci za različita raspolaganja nekretninama, kao i potrebna dokumentacija nalaze se na službenim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine: poveznica.