Informacije i obrasci u postupcima upravljanja i raspolaganja državnom imovinom na području Istarske županije

Upravljanje državnom imovinom na području Istarske županije – neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovitu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske

Dana 30. prosinca 2023. godine stupio je na snagu Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 155/23.), kojim su poslovi upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem  nužnim za redovitu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni županijama, gradovima i sjedištima županija prema mjestu gdje se nekretnina nalazi.

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć obavlja i Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske dodijeljene poslove upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske, koje se nalaze na području Istarske županije utvrđenom zakonom kojim se uređuje područje županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, a izvan područja sjedišta županije (Pazin) ili velikog grada (Pula), osim ako Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske ili posebnim zakonima nije propisano drukčije.

Jedinice lokalne samouprave (uključujući i gradove - sjedišta županija - Pazin i velike gradove - Pula) i pravne osobe u njihovom vlasništvu, te ostale fizičke i pravne osobe, podnose zahtjeve Istarskoj županiji na čijem se području  nekretnina nalazi. 

OBRASCI zahtjeva mogu se preuzeti klikom na odgovarajući obrazac:

 1. Obrazac – darovanje nekretnine
 2. Obrazac – zahtjev za podnošenje zahtjeva za kupnju, osnivanje prava građenja, služnosti, zakup zemljišta itd.
 3. Obrazac – zahtjev za davanjem suglasnosti na parcelacijski elaborat, geodetski elaborat itd.

POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE koja se prilaže uz obrasce:

Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za kupnju nekretnine u vlasništvu RH (neizgrađeno građevinsko zemljište, građevine sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske)

 1. Zemljišnoknjižni izvadak i povijesni zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 2. Posjedovni list, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 3. Preslika katastarskog plana, ne starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 4. Uvjerenje o statusu i namjeni sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 5. Potvrda o tome je li podnijet zahtjev za povrat bivših vlasnika, sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96);
 6. Očitovanje trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. nalazi li se nekretnina unutar šumskogospodarske osnove, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 7. Preslika osobne iskaznice, odnosno izvatka iz sudskog ili obrtnog registra; 
 8. Druga relevantna dokumentacija.

Prodaja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, razvrgnuće suvlasničke zajednice na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, zamjena nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kupnja nekretnina u korist Republike Hrvatske regulirani su Zakonom o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18) kao i Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 155/23.), i Uredbom o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te o postupcima u vezi sa stjecanjem nekretnina i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske (NN 95/18).

Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za darovanje nekretnine (neizgrađeno građevinsko zemljište, građevine sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske)

 1. Zemljišnoknjižni izvadak i povijesni arhivski zemljišnoknjižni izvadak iz knjige, odnosno ovjerena preslika zemljišnoknjižnog uloška, izdani od nadležnog zemljišno-knjižnog odjela, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva; 
 2. Posjedovni list, kopija katastarskog plana, izdani od strane nadležnog ureda za katastar, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, a u slučaju da je oznaka nekretnine različita u zemljišnoj knjizi i katastru i uvjerenje o identifikaciji; 
 3. Lokacijska informacija, ne starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 4. Potvrda o tome je li podnijet zahtjev za povrat bivših vlasnika, sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, izdana na temelju povijesnog zemljišnoknjižnog izvatka;
 5. Idejni projekt za predmetni zahvat u prostoru s mišljenjem nadležnog upravnog tijela da je isti u skladu s dokumentima prostornog uređenja ili pravomoćna lokacijska dozvola za predmetni zahvat u prostoru;
 6. Očitovanje trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. o tome nalazi li se nekretnina unutar šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske;
 7. Potvrda Ministarstva financija, Porezne uprave o dugu; 
 8. Stanje dospjelih nepodmirenih dugovanja prema RH;
 9. Izjava podnositelja zahtjeva da se odriče svih potraživanja prema RH do visine vrijednosti darovane nekretnine uz navođenje točnog iznosa i pravne osnove potraživanja.

Darovanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske regulirano je Zakonom o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18) kao i Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 155/23.), i Uredbom o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 95/18).

Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva osnivanja prava služnosti (na neizgrađenom građevinskom zemljištu, građevine sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske)

 1. Zemljišnoknjižni izvadak i povijesni zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 2. Posjedovni list, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 3. Kopiju katastarskog plana, ne stariju od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 4. Uvjerenje o statusu i namjeni sukladno važećoj prostorno planskoj dokumentaciji, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 5. Potvrda o tome je li podnijet zahtjev za povrat bivših vlasnika, sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine" br. 92/96., 92/99., 39/99., 42/99., 43/00., 131/00., 27/01., 34/01., 65/01., 118/01., 80/02., 81/02., 98/19.)
 6. Očitovanje trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. nalazi li se nekretnina unutar šumskogospodarske osnove, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
 7. Lokacijska dozvola;
 8. Ovjereni geodetski elaborat; 
 9. Preslika osobne iskaznice (ako je podnositelj zahtjeva fizička osoba) ili preslika izvatka iz sudskog odnosno obrtnog registra (ako je podnositelj zahtjeva pravna osoba);
 10. Druga relevantna dokumentacija.

Osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske regulirano je Zakonom o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18), kao i Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 155/23.), i Uredbom o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama  u vlasništvu  Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti (NN 95/18) i Zakonom o rješavanju imovinsko
pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina ( NN 80/11).

Popis dokumentacije koja se prilaže uz obrazac za izdavanje suglasnosti u postupku ishođenja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru; u postupku ishođenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice nužne za redovnu uporabu postojeće građevine; u postupku ishođenja građevinske dozvole za zahvat u prostoru; u postupku ishođenja građevinske dozvole za zahvat u prostoru; na geodetski projekt kao sastavni dio idejnog ili glavnog projekta; geodetske elaborate, itd.

Nalazi se na stranicama Ministarstva prostornog uređenja, gradnje i državne imovine na poveznici.

Popunjeni obrazac/zahtjev sa popratnom dokumentacijom dostavlja se:

A)    elektroničkom poštom na pristupnu točku pisarnica@istra-istria.hr, a isti mora biti potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno članku 33. Uredbe o uredskom poslovanju ("Narodne novine" br. 75/21.) od strane podnositelja zahtjeva odnosno ovlaštene osobe. Ukoliko zahtjev nije potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom, stranka će se pozvati na elektroničko potpisivanje ili vlastoručno potpisivanje predanog zahtjeva/obrasca pred ovim tijelom.

B)    Vlastoručno potpisani obrasci sa popratnom dokumentacijom mogu se poslati osobno ili poštom u pisarnicu na adrese prema lokaciji nekretnine (osim za područje koje pripada gradu Pazinu i gradu Puli ukoliko podnositelji zahtjeva nisu grad Pazin i grad Pula):

 1. Pula, Splitska 14 (pisarnica/sjedište Upravnog odjela)
 2. Buje, Istarska ulica 2
 3. Buzet, II. istarske brigade 11,
 4. Labin, Titov trg 11,
 5. Pazin, M.B.Rašana 2/1,
 6. Poreč, Obala M.Tita 4,
 7. Rovinj, Istarska 13 a.        

Upiti građana vezano za državnu imovinu mogu se uputiti nadležnim službenicima prema mjestima rada unutar Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne polove, Odsjeka za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć kako je niže navedeno: poveznica.

Sve ostale informacije koje se tiču upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, potrebni obrasci za različita raspolaganja nekretninama, kao i potrebna dokumentacija nalaze se na službenim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine: poveznica.