Na temelju članka 59. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 2/01 i 12/01), članka 3. i 15. Zakona o poljoprivredi (NN 66/01), članka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 66/01), članka 15. Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN 12/01), članka 30. i 57. Zakona o hrani (NN 117/03), te članka 17., 99., 100. i 102. Zakona o zaštiti potrošača (NN 96/03), Poglavarstvo Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana 14. listopada 2003. godine donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

 1. Radi zaštite okoliša, poglavito poljoprivrednog zemljišta, zabranjuje se upotreba sjemena proizvedenog iz genetski modificiranih organizama i njihovih sastavnih djelova kao i proizvodnja genetski modificirane hrane na području Istarske županije.

2. U cilju realizacije točke 1. ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu Istarske županije da u suradnji s ostalim nadležnim Upravnim odjelima Istarske županije, nadležnim institucijama RH, relevantnim stručnim i znanstvenim institucijama te udrugama potrošača da u roku od 30 dana Poglavarstvu Istarske županije predloži osnivanje Vijeća za sprječavanje upotrebe GMO sjemena na poljoprivrednom zemljištu u Istarskoj županiji, a sve radi zaštite potrošača.

3. Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurati će se u Proračunu Istarske županije.
 

KLASA: 320-01/03-01/07
URBROJ: 2163/1-01/8-03-2
Pula, 14. listopada 2003.
 

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

 

ŽUPAN
Ivan Jakovčić


OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ

Pravni temelj za donošenje ovog akta je u članku 59. Statuta I.Ž. (Službene novine 2/01 i 12/01) te u članku 3. i 15. Zakona o poljoprivredi (NN 66/01), članka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 66/01), članka 15. Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN 12/01), članka 30. i 57. Zakona o hrani (NN 117/03) i člancima 17., 99., 100., i 102. Zakona o zaštiti potrošača (NN 96/03).

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE ĆE NASTUPITI NJEGOVIM DONOŠENJEM

Održivi razvoj strateški je interes i cilj Istarske županije koji je između ostalog definiran i Prostornim planom Istarske županije. Stoga je prioritetno poduzeti preventivne mjere koje će zaštititi zdravlje ljudi i omogućiti skladan razvoj svih gospodarskih djelatnosti uz očuvanje prirodnog ekosustava.

Poseban značaj u ovoj problematici ima proizvodnja hrane i njezin utjecaj na zdravlje ljudi.

Naglašavamo da je poljoprivreda svakim danom pod većim utjecajem suvremenog bio-tehnološkog inženjeringa koji osim pozitivnih učinaka nažalost ima i negativnih. Osobito ukazujemo na opasnosti koje mogu proizaći uvođenjem genetski modificiranih organizama i njihovih djelova u proizvodnju hrane.

Osim što se legislativa RH vezana na ovu problematku sporo izgrađuje, preklapaju se nadležnosti i odgovornosti. To u konačnici dovodi do nekontroliranog prometa GMO na našem području.

Zbog neistraženosti mogućih štetnih posljedica koje GMO hrana može imati po ljudsko zdravlje i prirodni eko-sustav predlaže se Poglavarstvu Istarske županije usvajanje predloženog Zaključka kojim će se stvoriti preduvjeti za izgradnju transparentnog sustava kontrole na području Istarske županije s osovnom svrhom zaštite potrošača ali i razvoja suvremene poljoprivrede koja skrbi o prirodnom okolišu i očuvanju biološke raznovrsnosti.

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA

Za rad Vijeća i provedbu Zaključka u cijelini osigurati će se sredstva u Proračunu Istarske županije.

IV. TEKST NACRTA AKTA

Predmetni Zaključak sastavni je dio ovog akta.

Pročelnik upravnog odjela
Milan Antolović