Popis javnopravnih tijela koja utvrđuju posebne uvjete

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA
koja utvrđuju posebne uvjete za izradu glavnog projekta za građevinsku dozvolu i posebne uvjete za provedbu zahvata za koji se izdaje lokacijska dozvola

______________________________________________________________________________________________

HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara  220

Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana sa sjedištem u Rijeci
51000 Rijeka, Đure Šporera 3

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Mirna-Dragonja" sa sjedištem u Buzetu
52420 Buzet,  Naselje Verona 4

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Raša-Boljučnica" sa sjedištem u Labinu
52220 Labin, Zelenice 18,

______________________________________________________________________________________________

Hrvatske ceste d.o.o.
Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, 10 000 Zagreb, Vončinina 3

Ispostava Pula,  Partizanski put 140, 52100 Pula

______________________________________________________________________________________________

Državni hidrometeorološki zavod, 10000 Zagreb, Grič 3

______________________________________________________________________________________________


Županijska uprava za ceste Istarske županije
52000 Pazin, M.B.Rašana 2/4

______________________________________________________________________________________________

HEP ODS Elektroistra Pula,  Pula, Vergerijeva  6

 Pogon Buje, 52460 Buje, Momjanska  1

 Pogon Buzet, 52420 Buzet, Sv.Ivana  4/1

 Pogon Poreč, 52440 Poreč, Matije Vlašića 2

 Pogon Pazin, 52000 Pazin, D.Trinajstića 14

 Pogon Labin, 52220 Labin, Pulska 1

 Pogon Rovinj, 52210 Rovinj, V.B.Lorenzetto bb 

______________________________________________________________________________________________

HEP - OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O.
51410 Opatija, Maršala Tita 218

______________________________________________________________________________________________

ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet
52420 Buzet, Sv. Ivan 8

 Poslovna jedinica Buje
 52460 Buje, Vodovodna 26

 Poslovna jedinica Buzet
 52420 Buzet, Sv. Ivan dol 8

 Poslovna jedinica Pazin
 52000 Pazin, Poljoprivredne škole 6

 Poslovna jedinica Poreč
 52440 Poreč, Tina Ujevića 32

 Poslovna jedinica Rovinj
 52210 Rovinj, Stjepana Radića 7

______________________________________________________________________________________________

Ministarstvo zdravlja
Uprava za sanitarnu inspekciju
Služba županijske sanitarne inspekcije
Područna jedinica - Odjel za Istru i Primorje
51000  Rijeka, Riva 10

Odsjek za Istarsku županiju - područna jedinica sa sjedištem u Puli
52100 Pula, Mletačka 12

 Odsjek ima ispostave u:

 - Ispostava Buje,  52460 Buje, Trg J.B.Tita 5

 - Ispostava Buzet, 52420 Buzet, II. Istarske brigade 11

 - Ispostava Labin, 52220 Labin, Titov trg 11

 - Ispostava Pazin, 52000 Pazin, M.B.Rašana 2

 - Ispostava Poreč, 52440 Poreč, Obala M.Tita 4

 - Ispostava Rovinj, 52210 Rovinj, Prolaz P.Bobicchio  1

______________________________________________________________________________________________

MUP - Policijska uprava istarska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova
52100 Pula, Trg Republike 1

______________________________________________________________________________________________

HRVATSKE ŠUME  d.o.o. Direkcija Zagreb
10 000 Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2

Uprava šuma Podružnica Buzet, 52420 Buzet, Naselje Goričica  6
 sastoji se od 9 šumarija

 Šumarija Buje, 52460 Buje, Rudine bb
 Šumarija Buzet, 52420 Buzet, Naselje Goričica  6
 Šumarija Rovinj, 52210 Rovinj, Stjepana Radića 26
 Šumarija Labin, 52220 Labin, Zelenice 40
 Šumarija Poreč, 52440 Poreč, Tina Ujevića 6a
 Šumarija Pazin, 52000 Pazin, Jurja Dobrile 2
 Šumarija Pula, 52100 Pula, Šijanska cesta 12

______________________________________________________________________________________________

Ministarstvo poljoprivrede
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

 Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije
 Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
 Uprava vodnoga gospodarstva
 Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
 Uprava kvalitete hrane i fitosanitarne politike
 Uprava ribarstva
 Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije

______________________________________________________________________________________________

HAKOM - Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije
10000 Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9

U postupku izdavanja posebnih uvjeta razlikujemo tri vrste objekata i to:
 - Posebni uvjeti za gradnju  osnovnih postaja pokretnih komunikacija
 - Posebni uvjeti za gradnju  stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih objekata
 - Posebni uvjeti za gradnju  ostalih objekata (infrastruktura)

Zahtjevi se osim poštom mogu podnijeti i elektroničkim putem na adresi http://www.hakom.hr/default.aspx?id=165

______________________________________________________________________________________________

PLINACRO d.o.o. za transport i trgovinu prirodnim plinom
10000 Zagreb, Savska cesta 88a

______________________________________________________________________________________________

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
 Konzervatorski odjel u Puli, 52100 Pula, Ulica grada Graza  2

______________________________________________________________________________________________

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
10000 Zagreb Ulica Republike Austrije 14

 Uprava za zaštitu prirode
 10000 Zagreb, Savska cesta 41/20

 Uprava za zaštitu okoliša i održivi razvoj
 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14

______________________________________________________________________________________________

KOMUNALNE TVRTKE

BUJE
 - 6. Maj d.o.o.,  52470 Umag, Tribje 2 

BUZET
 - Park  d.o.o., 52420 Buzet, Buzet, Sv.Ivan 12/1 

LABIN
 - Vodovod Labin, 52220 Labin, Ulica Slobode 6

PAZIN
 - Usluga d.o.o., 52000 Pazin, Pazin, Šime Kurelića 22

POREČ
 - Usluga d.o.o.,  52440 Poreč, Mlinska 1

PULA
 - Pula Herculanea d.o.o. Pula, 52100 Pula, Trg I.Istarske brigade 14
 - Albanež d.o.o. Banjole, Kamik bb (općina Medulin)
 - Mandalena d.o.o. Marčana, 52206 Marčana161 (općina Marčana)
 - Vodovod Pula d.o.o., 52100 Pula, Radićeva 9

ROVINJ
 - Limska draga d.o.o., 52352 Kanfanar, Trg Marka Zelka 6
 - Valade d.o.o. Bale, 52211 Bale, Trg Tomaso Bembo 1
 - Žminj d.o.o. Žminj, 52341 Žminj, Pazinska cesta 2/G