Djelokrug poslova Kabineta župana:

Kabinet župana:

 • obavlja stručne, savjetodavne, protokolarne i pravne poslove za potrebe Župana i zamjenika Župana,
 • organizira poslove u vezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima,
 • obavlja poslove u vezi s informiranjem, odnosima s javnošću i promidžbenim aktivnostima,
 • obavlja poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje tijela Županije sa tijelima državne uprave tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ustanovama i udrugama,
 • organizira koordinaciju s gradovima i općinama radi usklađivanja i uređivanja pitanja od zajedničkog interesa za razvoj Županije,
 • izrađuje akte i ugovore za potrebe Župana,
 • obavlja poslove na području informatičkog razvoja za potrebe Županije,
 • u cilju izgradnje civilnog društva potiče i pomaže rad svih oblika udruživanja građana razmatra predstavke i pritužbe građana na rad županijskih upravnih tijela, te predlaže mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti,
 • obavlja savjetodavne, stručne i analitičke poslove pripreme i sinteze podataka potrebnih za interpretaciju gospodarskih kretanja,
 • predlaže mjere razvoja, promicanja i sustavnog unapređenja gospodarstva,
 • obavlja savjetodavne, stručne i analitičke poslove pripreme i sinteze podataka potrebnih za interpretaciju društvenih kretanja, te predlaže mjere razvoja, promicanje i sustavnog unapređenja obrazovanja, zdravstva i socijalne politike, kulture, sporta i dr. 

U cilju izgradnje civilnog društva Kabinet župana potiče i pomaže rad svih oblika udruživanja građana.