Akti župana - travanj 2020.

 1. Prijedlog člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o. za proizvodnju i distribuciju vode Buzet
 2. Ispravak Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije
 3. Izmjene i dopune Odluke o provođenju postupka javne nabave radova zamjene vanjske stolarije na zgradi Društvenog centra Pula - II. faza, evidencijski broj nabave 12-20-MV
 4. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije" za 2019. godinu
 5. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije" za 2019. godinu
 6. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu zaštićenih obrazaca i tiskanica državnih matica, evidencijski broj predmeta nabave: 10.1-20-JN
 7. Odluka o davanju kratkoročne pozajmice trgovačkom društvu Kaštijun d.o.o.
 8. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za "Dizajn i implementacija Festivala Encijana u općini Lanišće" - Projekt "Kaštelir" Interreg Slovenija - Hrvatska
 9. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije "Natura Histrica"
 10. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu tonera i tinti
 11. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu zaštitarskih i čuvarskih usluga
 12. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge tiskanja poslovnih obrazaca  u više primjeraka (poreznih rješenja)
 13. Zaključak o donaciji financijskih sredstava u akciji "Zajedno za Zagreb"
 14. Odluka o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka i za sklapanje životnog partnerstva
 15. Zaključak o sufinanciranju aktivnosti "Fond za suzbijanje COVID - 19" u 2020. godini
 16. Kvaliteta prirodnih resursa voda uključenih u vodoopskrbu u Istarskoj županiji u 2019. godini
 17. Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu prijenosnih računala
 18. Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave za nabavu usluga čišćenja ekološkim brodom na moru
 19. Odluke o stavljanju van snage dijela Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti
 20. Odluka o prijedlogu predstavnika Istarske županije za izbor u  Nadzorni odbor trgovačkog društva Plinara d.o.o. Pula
 21. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu radova zamjene vanjske stolarije na zgradi Društvenog centra Pula - II. faza - evidencijski broj nabave: 12-20-MV
 22. Odluka o III. izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2020. godini
 23. Odluka o osnivanju Povjerenstva za turizam Istarske županije u 2020. godini
 24. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5209, Sveti Lovreč - raskrižje u Svetom Lovreču, s ponuditeljem CESTA d.o.o. Pula
 25. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5013, Buzet most 1 u Buzetu, s obrtom ANTIROST Delnice
 26. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o raspodjeli sredstava udrugama koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije za 2020. godinu
 27. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu Monografija - Istra iz zraka
 28. Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije - Regione Istriana za 2020. godinu
 29. Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba nacionalnih manjina Istarske županije - Regione Istriana za 2020.
 30. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge zbrinjavanja zaraznog medicinskog otpada, evidencijski broj predmeta nabave: 44.1-20-JN
 31. Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu Microsoft licenci za sljedeće proizvode: Microsoft Core CAL Suite, Microsoft Office Standard i Windows Server Remote Desktop Services CAL - evidencijski broj nabave: 9-20-MV
 32. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o provođenju postupka javne nabave zaštitarskih i čuvarskih usluga, evidencijski broj nabave 1-20-MV.
 33. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o provođenju postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu tonera i tinti, evidencijski broj nabave 4-20-MV
 34. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga iz  područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva
 35. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnina označenih kao kč.br. 68/1 upisana u zk.ul. 723 i kč.br. 69/1 upisana u zk.ul. 2537 obje u k.o. Poreč
 36. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Istarskog veleučilišta Università  Istriana di scienze applicate
 37. Rješenje o imenovanju predstavnika Istarske županije za članove Upravnog vijeća Opće bolnice Pula
 38. Odluka o prihvaćanju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne i srednje škole, te učeničke domove Istarske županije za 2020. godinu
 39. Zaključak o načinu ostvarivanja prava i isplati novčane naknade osobama s intelektualnim teškoćama u 2020. godini,
 40. Odluka o osnivanju Povjerenstva za poljoprivredu Istarske županije u 2020. godini
 41. Odluka o smjernicama rada u upravnim tijelima Istarske županije u stanju epidemije bolesti COVID-19,