Akti župana - lipanj 2020.

 1. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u ponovljenom postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu usluga privatne zaštite, odnosno tjelesne i tehničke zaštite osoba i objekta
 2. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga čišćenja ekološkim brodom na moru
 3. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2020. godinu
 4. Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine na području Istarske županije s objedinjenim izvješćima jedinica lokalne samouprave za 2019. godinu
 5. Zaključak o davanju suglasnosti na Prve izmjene i dopune Pravilnika o radu javne ustanove "Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove - Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei"
 6. Zaključak o davanju suglasnosti na Prve izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i plaćama javne ustanove "Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove - Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei"
 7. Zaključak o davanju suglasnosti na Statutarnu Odluku o I. izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove "Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove - Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei"
 8. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave Prilagodba informacijskih sustava zbog reorganizacije i integracije Ureda državne uprave
 9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu tonera i tinti - evidencijski broj nabave: 4-20-MV
 10. Zaključak o sklapanju aneksa Ugovora o dodjeli sredstava Ustanovi CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA ISTARSKE ŽUPANIJE METRIS u 2020. godini
 11. Zaključak o sklapanju aneksa Ugovora o dodjeli sredstava Istarskoj regionalnoj energetskoj agenciji za energetske djelatnosti d.o.o. Labin (IRENA) u 2020. godini
 12. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za govorne, podatkovne i mješovite usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
 13. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5076, dionica Sveti Petar u Šumi - Kanfanar, s ponuditeljem CESTA d.o.o. Pula
 14. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5081, dionica Kršan - Boljevići, s ponuditeljem CESTA d.o.o. Pula
 15. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5072, Medvidići, s ponuditeljem Istarske ceste d.o.o. Pula
 16. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5105, Polari - biciklističke trake, II. faza, s ponuditeljem CESTA d.o.o. Pula
 17. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja lokalne ceste LC 50020, dionica Vižintini - Vrhi, s ponuditeljem CESTA d.o.o. Pula
 18. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju - UP SMART
 19. Zaključak o sklapanju aneksa Ugovora o nepovratnoj financijskoj potpori - IDA
 20. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge projektantskog nadzora za rekonstrukciju građevine gospodarske namjene - Kuća istarskih kaštela (Faza 1.)
 21. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Školskog odbora  Osnovne škole Jure Filipovića Barban
 22. Zaključak o davanju ovlaštenja Javnoj ustanovi "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije" za sudjelovanje u izradi Plana upravljanja područjem ekološke mreže HR2000522 Luka Budava - Istra
 23. Zaključak o utvrđivanju II. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2020. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava
 24. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za Održavanje i pravo korištenja novih verzija antivirus i antispam programa za poslužitelje elektroničke pošte
 25. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za Produženo jamstvo za HP serversku infrastrukturu
 26. Zaključak o prihvaćanju Ugovora o dodjeli kapitalne pomoći Trgovačkom društvu AZRRI d.o.o. Pazin za kreditne obveze za 2020. godinu
 27. Odluka o drugoj izmjeni Odluke o imenovanju članova Tima od strane Istarske županije za provedbu projekta Programa izgradnje Sustava javnog navodnjavanja ČERVAR PORAT - BAŠARINKA
 28. Odluka o opozivu člana i predlaganju člana I Nadzornog odbora trgovačkog društva "KAŠTIJUN" d.o.o. za gospodarenje otpadom
 29. Odluka o opozivu člana i predlaganju člana II Nadzornog odbora trgovačkog društva "KAŠTIJUN" d.o.o. za gospodarenje otpadom
 30. Odluka o smjernicama rada u upravnim tijelima Istarske županije u stanju epidemije bolesti COVID-19 (II),
 31. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi anastezioloških aparata i monitoring sustava te nabavi sustava za praćenje vitalnih funkcija pacijenata za potrebe Opće bolnice Pula
 32. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Aneksa Ugovoru o adaptaciji bolničke zgrade - IV. odjel u Bolnici za ortopediju i rehabilitaciju "Prim. dr. Martin Horvat" Rovinj
 33. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi medicinske opreme za potrebe Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Opće bolnice Pula
 34. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi operacijskih stolova i opreme za operacijske sale za potrebe Opće bolnice Pula
 35. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi operacijskih mikroskopa za potrebe Opće bolnice Pula
 36. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi laparoskopskih stupova za sve kirurške grane - operacijski blok za potrebe Opće bolnice Pula
 37. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Lučke uprave Rabac za 2019. godinu
 38. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Talijanskoj osnovnoj školi, Scuola elementare italiana, Novigrad - Cittanova na nabavu vozila
 39. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Stručne službe Skupštine
 40. Rješenje o zaključenju popisa birača Grad Buzet
 41. Rješenje o zaključenju popisa birača Grad Labin
 42. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora za nabavu radova "Rekonstrukcija građevine gospodarske namjene - Kuća istarskih kaštela (Faza 1.)"
 43. Odluka o popisu i osnivanju popisnog povjerenstva za popis imovine Ureda državne uprave u Istarskoj županiji na dan 31.12.2019 koji se unosi u knjige Istarske županije na dan 01.01.2020. godine,
 44. Zaključak o dopuni Procedure za naplatu potraživanja Istarske županije