Akti župana - listopad 2020.

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave usluga arheoloških istraživanja Rašpora za projekt Kaštelir iz programa projekta suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska
 2. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi monitoring sustava i sustava telemetrijskog praćenja pacijenata za potrebe Opće bolnice Pula
 3. Odluka o dodjeli sredstava namijenjenih financiranju projekata/programa skupine udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i zemljopisnog područja Istarske županije za segment lovstva
 4. Prve izmjene i dopune Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata
 5. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje revizije lovnogospodarske osnove za Zajedničko lovište XVIII/105 „Grožnjan“ i utvrđivanju iznosa naknade za rad njegovih članova
 6. Odluka o odabiru najpovoljnije ponudu u postupku jednostavne nabave za predmet nabave geodetskih usluga-granice pomorskog dobra-izrada geodetskih elaborata
 7. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnina upisanih u zk.ul. 6399 i zk.ul. 3893 k.o. Vodnjan
 8. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava podnesenih po Javnom pozivu za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost udrugama u kulturi na području Istarske županije – Regione Istriana u obliku jednokratne potpore za sufinanciranje troškova plaća zaposlenika
 9. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava podnesenih po Javnom pozivu za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost u obliku jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima u kulturi/umjetnosti na području Istarske županije - Regione Istriana
 10. Odluka o broju i visini stipendija studentima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji
 11. Rješenje o imenovanju predstavnika za koordinaciju, pripremu i realizaciju Sporazuma
 12. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi izrade smjerokaza, naziva i sadržaja javnih dijelova prostora novog bolničkog kompleksa u okviru projekta vizualnih komunikacija Opće bolnice Pula
 13. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označene kao k.č. 20/ZGR zgrada povr. 25 m2 upisana u zk.ul. 1530 k.o. Fažana
 14. Odluka o odobrenju većih izmjena Ugovora o dodjeli financijskih sredstava Udruzi Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) „Istarska batana“
 15. Prve izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine
 16. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTRE – VODOVOD BUTONIGA“ d.o.o.
 17. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu strategije i planiranja trajnog osposobljavanja i usavršavanja službenika u Istarskoj županiji
 18. Odluka o osnivanju Povjerenstva za izgradnju ribarskog dijela luke Zonka u Puli
 19. Zaključak o prihvaćanju ocjene o stanju sustava upravljanja kvalitetom u Istarskoj županiji za 2020. godinu
 20. Odluka o sufinanciranju otplate kredita za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula iz sredstva za decentralizirane funkcije u 2021., 2022. i 2023. godini
 21. Odluka o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2020. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama
 22. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju
 23. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Izrada akcijskog plana očuvanja i unaprjeđenja uzgoja Istarske koze za razdoblje 2020. – 2030. godine
 24. Odluka o objavi objavi javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu kredita prema Programu kreditiranja „Poduzetnik – Istarska županija 2020“
 25. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Istarskih domova zdravlja o utvrđivanju izvora financiranja za nabavu digitalnog mamografa s tomosintezom
 26. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Kabineta župana
 27. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude maski za učenike osnovnih i srednjih škola
 28. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude Predinvesticijske studije Sustava javnog navodnjavanja Žmergo – Brtonigla
 29. Odluka o smjernicama za rad u upravnim tijelima Istarske županije u stanju epidemije bolesti COVID-19 (II)
 30. Zaključak o financiranju troškova prehrane organizirane karantene od 01. do 30. rujna 2020. godine
 31. Odluka o davanju prethodne suglasnosti Srednjoj školi "Vladimir Gortan" Buje - Scuola media superiore "Vladimir Gortan" Buie na odluku o prihvaćanju zahtjeva za prijenos vlasništva Talijanske srednje škole "Leonardo da Vinci" Buje- Scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci" Buie
 32. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za Održavanje Licenci Microsoft System Center Endpoint Protection
 33. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 1 za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5105, Polari – biciklističke trake, II. faza
 34. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 1 za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5103, dionica Kapelica
 35. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 1 za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5081, dionica Kršan – Boljevići
 36. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5103, dionica Kapelica
 37. Zaključak o financiranju troškova smještaja organizirane karantene od 01. do 30. rujna 2020.
 38. Odluka o prihvaćanju prijedloga I. Aneksa ugovora za radove na izgradnji Medicinske škole Pula
 39. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu promotivnih videa za Parenzanu
 40. Druge izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Istarske županije za 2020. godinu
 41. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge Revizije privatnog smještaja
 42. Odluka o izmjeni odluke o visini sredstava namijenjenih za Nabavku prikladne službene odjeće za matičare
 43. Pravilnik i izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju
 44. Odluka o VIII. Izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2020. Godini
 45. Odluka o dopunama Odluke o smjernicama rada u upravnim tijelima Istarske županije u stanju epidemije bolesti COVID-19 (III)
 46. Zaključak o načinu ostvarivanja prava i isplati novčane naknade Slijepim nezaposlenim osobama u 2020. godini
 47. Rješenje o odobravanju revizije lovnogospodarske osnove za zajedničko otvoreno lovište broj: XVIII/105 „Grožnjan“
 48. Natječaj za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna +  zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021.
 49. Program osposobljavanja za rad vježbenice na poslovima više stručne suradnice za ekonomske poslove u upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost Istarske županije
 50. Odluka o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka iz proračuna istarske županije za 2020. godinu
 51. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu posebnog linijskog prijevoza za učenike Srednje škole Mate Balote Poreč na relaciji Pula-Vodnjan-Rovinj-Rovinjsko Selo-Kanfanar-Poreč i natrag za školsku godinu 2020./2021.
 52. Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu poduzetničkih kredita u Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“