Akti župana - studeni 2020.

 1. Rješenje o imenovanju predstavnika Istarske županije za predsjednika i člana Upravnog vijeća Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga stavljanja izvan snage Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO) Donji Kamenjak i Medulinski arhipelag
 3. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Aneksa Ugovoru o adaptaciji dvorane uz zgradu uprave Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno
 4. Zaključak o isplati prigodne godišnje nagrade za 2020. godinu službenicima i namještenicima Istarske županije
 5. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji komunalnih vezova Trget – etapa 1, Faza II
 6. Odluka o dodjeli jednokratnih potpora udrugama u kulturi iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost
 7. Zaključak o imenovanju projektnog tima projekta KLIK Pula – Centar za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma referentni MIS broj K.09.1.3.01.0019,
 8. Odluka o dodjeli jednokratnih potpora nezavisnim profesionalcima u kulturi/umjetnosti na području Istarske županije iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost
 9. Odluka o ovlaštenju za ovjeru ispisa elektroničke isprave
 10. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave Strategija digitalne transformacije
 11. Zaključak o utvrđivanju II. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2020. godini za domove za starije osobe
 12. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o smjernicama rada u upravnim tijelima Istarske županije u stanju epidemije bolesti COVID-19 (III)
 13. Treće izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Istarske županije za 2020. godinu
 14. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva o prikupljanju ponuda poslovnih banaka za uključivanje u Program kreditiranja „ISTRAMEDIC 2020“
 15. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju
 16. Odluka o prihvaćanju prijedloga I. Aneksa ugovora o javnoj nabavi usluga izrade detaljne projektne dokumentacije za sustav javnog navodnjavanja Petrovija
 17. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude postupku jednostavne nabave za predmet: „Upravljanje, prijevod i izrada filma o gradinama“, “ za Projekt Kaštelir iz Programa projekta suradnje Interreg Slovenija –Hrvatska
 18. Odluka o prihvaćanju prijedloga Aneksa ii. godišnjeg ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 12 – Marčana
 19. Odluka o popisu i osnivanju popisnog Povjerenstva
 20. Zaključak o imenovanju projektnog tima za provedbu projekta ARGOS
 21. Zaključak o imenovanju projektnog tima za provedbu projekta Adri.SmArtFish
 22. Odluka o odobrenju većih izmjena Ugovora o dodjeli financijskih sredstava Udruzi Lokalna akcijska grupa „Južna Istra“
 23. Odluka o otpisu dugova i preplata naknade za koncesiju nakon prestanka važenja ugovora o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe
 24. Odluka o davanju suglasnosti Istarskim ljekarnama na kupnju nekretnine – poslovnog prostora u Puli
 25. Odluka o IX. Izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2020. godini
 26. Odluka o načinu raspodjele preostalih raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu, razdjel 006, pozicija 200406.01, Fond solidarnosti za kulturnu djelatnost
 27. Plan upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2021. godinu
 28. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu uredskih stolica
 29. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge stručnjaka za tehničku podršku
 30. Odluka o dodijeli na korištenje nekretnine kč.br. 3149/Z k.o. Rovinj Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno
 31. Zaključak o davanju suglasnosti za nekretninu k.č. br. 3149/Z , oznake PAVILJON B površine 1863 m², upisane u z.k. ul. 5147 k.o. Rovinj
 32. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za Izradu web stranica Istra ecoxperience
 33. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Stručnog tijela za utvrđivanje uvjeta za uređenje plaža
 34. Odluka o imenovanju ravnateljice Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“
 35. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju predstavnika za koordinaciju, pripremu i realizaciju Sporazuma
 36. Zaključak o pokretanju postupka izrade Elaborata o količinama i tokovima otpada s ciljem poboljšanja i unapređenja sustava gospodarenja otpadom posebno komunalnim otpadom na području Istarske županije temeljeno na javnom sektoru