Akti župana - siječanj 2021.

 1. Rješenje o imenovanju zajedničke Komisije za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za zaposlene u JLS i upravnim odjelima Istarske županije
 2. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Istarske županije za 2021. godinu
 3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju
 4. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označene kao k.č.br. 169 ZGR. kuća upisana u zk.ul. 2532 k.o. Grožnjan
 5. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označene kao 4/15 suvlasničkog dijela k.č.br. 8 ZGR. i 10/2 ZGR. obje upisane u zk.ul. 2708 k.o. Gračišće
 6. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave „Arheološko rekognosciranje u obuhvatu Sustava javnog navodnjavanja Petrovija
 7. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave usluge stručnjaka za tehničku podršku – II. faza projekta eŠkole
 8. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 9. Odluka o Planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2021. godini
 10. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijskog popisnog povjerenstva
 11. Plan prijma u službu u upravna tijela Istarske županije za 2021. godinu
 12. Pravilnik (Procedura) o obavljanju poslova upravljanja i raspolaganja nekretninama
 13. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije za 2021. godinu
 14. Zaključak o prihvaćanju Program rada Kabineta župana Istarske županije za 2021. godinu
 15. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2021. godinu
 16. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za turizam Istarske županije za 2021. godinu
 17. Zaključak o prihvaćanju Program rada Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije za 2021. godinu
 18. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije za 2021. godinu
 19. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije za 2021. godinu
 20. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije za 2021. godinu
 21. Zaključak o prihvaćanju Programa Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju za 2021. godinu
 22. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije za 2021. godinu
 23. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije za 2021. godinu
 24. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Službe za unutarnju reviziju Istarske županije za 2021. godinu
 25. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa dijela nekretnine označene kao k.č. 10/15 k.o. Savudrija
 26. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave opreme za Medicinsku školu Pula
 27. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Stručne službe Skupštine Istarske županije za 2021. godinu
 28. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove za 2021. godinu
 29. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za granice pomorskog dobra Istarske županije
 30. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog natječaja za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija Istarske županije – Regione Istriana za 2021. godinu
 31. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 2 za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5103, dionica Kapelica
 32. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 2 za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5081, dionica Kršan – Boljevići
 33. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa putem Javnog poziva za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije – Regione Istriana za 2021. godinu
 34. Zaključak o prihvaćanju Financijskog plan Javne ustanove "Natura Histrica" za 2021. godinu i projekcije za 2022.-2023. godinu
 35. Zaključak o financiranju EU projekta ECOVINEGOALS od važnosti za Istarsku županiju
 36. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 37. Zaključak o dodjeli sredstava Istarskoj regionalnoj energetskoj agenciji d.o.o. Labin (IRENA) u 2021. godini
 38. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2021. godinu
 39. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnina označenih kao k.č.br. 281/ZGR. Upisana u zk.ul. 481 k.o. Krnica, k.č.br. 444/1 upisana u zk.ul. 31 k.o. Krnica, k.č.br. 444/2 upisana u zk.ul. 1114 k.o. Krnica i k.č.br. 443/2 upisana u zk.ul. 2700 k.o. Krnica
 40. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: Usluge zbrinjavanja zaraznog medicinskog otpada
 41. Zaključak o dodjeli sredstava ustanovi centar za istraživanje materijala Istarske županije Metris u 2021. godini
 42. Odluka o prihvaćanju prijedloga I. aneksa ugovora o javnoj nabavi usluga arheološkog istraživanja Rašpora za projekt Kaštelir iz programa projekta suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska
 43. Odluka o I. Izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2021. godini
 44. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave za uslugu čišćenja poslovnih prostorija
 45. Odluka o postotku rada na projektu na projektu Argos
 46. Odluka o postotku rada na projektu na projektu Argos
 47. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave Usluge arheološkog nadzora u tijeku građenja Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat- Bašarinka
 48. Odluka o sklapanju ugovora TOS za usluge najma vozila u 2021. godini
 49. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za održavanje postojećih Microsoft Dynamics AX licenci
 50. Zaključak  o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju
 51. Zaključak  o prihvaćanju Godišnjeg Plana Službe za unutarnju reviziju  Istarske županije za 2021. godinu
 52. Zaključak  o prihvaćanju Strateškog plana Službe za unutarnju reviziju  Istarske županije za razdoblje 2021.-2023. godinu