Akti župana - studeni 2023.

 1. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave za dar u naravi za zaposlenike Istarske županije
 2. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Financijskog plana javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
 3. Zaključak o II. izmjenama i dopunama Zaključka o utvrđivanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2023. godini za domove za starije osobe
 4. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu radova na izgradnji školske zgrade talijanske osnovne škole Novigrad
 5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za "Sanacija krovnih terasa – Rovinj"
 6. Zaključak o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
 7. Odluka o imenovanju Županijskog povjerenstva za granice pomorskog dobra Istarske županije
 8. Odluka o II. izmjenama Odluke o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte/programe iz područja kulture u 2023. godini
 9. Zaključak o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu slijepim nezaposlenim osobama u 2023. godini
 10. Odluka o davanju suglasnosti Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj na sklapanje ugovora za izvođenje radova na sustavu grijanja pomoću toplinskih pumpi putem energije iz mora sukladno projektu "Sea for heritage energy transition"
 11. Zaključak o utvrđivanju III. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2023. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava
 12. Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2023./2024.
 13. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Opće bolnice Pula o pokretanju postupka raspolaganja nekretninom i raspisivanja javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
 14. Zaključak o sklapanju Aneksa Ugovora o dodjeli sredstava Istarskoj regionalnoj energetskoj agenciji d.o.o. Labin (IRENA) u 2023. godini
 15. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2023. godinu za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti
 16. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije za 2023. godinu
 17. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za izradu „Programa razvoja lovstva i šumarstva Istarske županije za razdoblje 2023.-2028.“
 18. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za oglašavanje manifestacije „TIJARAsposaNEWS FESTIVAL 2023“
 19. Odluka o prihvaćanju prijedloga I. aneksa ugovora o javnoj nabavi i postavljanju solarnih elektrana u sklopu projekta „Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju“ GRUPE 2 i 3
 20. Odluka o davanju suglasnosti Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj  na sklapanje Aneksa Ugovoru o adaptaciji pratećih prostorija operacijske sale u glavnoj bolničkoj zgradi (B zgrada)
 21. Rješenje lovačkom društvu “Srnjak” Grožnjan za redukcijski odstrjel 10 grla jelena običnog (Cervus elaphus L.)
 22. Zaključak o odobravanju isplate prigodne godišnje nagrade (božićnice) za 2023.godinu službenicima i namještenicima Istarske županije
 23. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za najma automobila za potrebe Istarske županije
 24. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije 
 25. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Programa razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora Istarske županije za razdoblje 2023-2028. godine
 26. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije 
 27. V. izmjene i dopune Plana prijma u službu u Upravna tijela Istarske županije za 2023. godinu
 28. Ispravak II. izmjena i dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2023. godinu
 29. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za sustav evakuacije na objektu Depandanse Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula
 30. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za opremu tehničke zaštite za objekt Depandanse Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula (video nadzor, kontrola pristupa i evidencija radnog vremena)
 31. Pravilnik o obavljanju studentskih poslova i povremenog učeničkog rada u upravnim tijelima Istarske županije
 32. Zaključak s kojim se Istarska županija ne namjerava se koristiti pravom prvokupa nekretnine - k.o. Vrsar
 33. Zaključak s kojim se Istarska županija ne namjerava se koristiti pravom prvokupa nekretnine - k.o. Umag
 34. Odluka o prihvaćanju prijedloga Aneksa ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji i adaptaciji Depadanse Doma za starije osobe Alfredo Štiglić
 35. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za farbanja zidova i stolarije-FLAN
 36. Zaključak o financiranju EU projekta „SUSTANCE – Sustainable Transport Solutions And Innovative Governance Schemes For Improving Connectivity in Central Europe“ 
 37. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora o jednostavnoj nabavi izrade prometna studija za uspostavu mreže linija javnog županijskog linijskog prijevoza putnika u Istarskoj županiji 
 38. Odluka o davanju suglasnosti Specijalnoj bolnici "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno na sklapanje dodatka 1. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt „Sea for Heritage Energy Transition“ 
 39. Odluka o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije na sklapanje ugovora o nabavi pet sanitetskih vozila
 40. Odluka o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinanciranje proizvodnje kratkometražnih igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i animiranih filmova u 2023. godini
 41. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije
 42. Rješenje o imenovanju predstavnice Istarske županije za članicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno
 43. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva  u postupku javne nabave za dobavu i ugradnju standardne i specijalizirane opreme za Depandansu Doma za starije osobe Alfredo Štiglić
 44. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za radove na skidanju nepotrebnih metalnih elemenata s površine krova i fasade na adresi Riva 8, Pula
 45. Zaključak o odobravanju namjenskih isplata sredstava Općini Sveti Petar u Šumi  za sufinanciranje programa – gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području naselja Sveti Petar u Šumi (modernizacija i proširenje javne rasvjete, izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i izgradnja i uređenje parkirališta)
 46. Odluka o IX. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2023. godini
 47. Zaključak o odobravanju isplate sredstava za nabavu sadnog materijala za sanaciju opožarenih i devastiranih površina – Grad Novigrad
 48. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije za 2023. godinu
 49. Rješenje o imenovanju članova Programskog vijeća za realizaciju projekta „Kuće za pisce - Hiže od besid“
 50. Odluka o prihvaćanju izmjene narudžbenice u jednostavnoj nabavi usluge stručnog nadzora i koordinatora nad radovima izgradnje dizala na zgradi Društvenog centra Pula
 51. Zaključak o odobravanju sredstva donacije za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda na području Općine Cerovlje
 52. Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Istarske županije
 53. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole Divšići
 54. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i razvrstaju radnih mjesta (sistematizacija) Lučke uprave Pula
 55. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade glavnog projekta privremenog prometnog rješenja i pristupne prometnice gradilišta Doma za starije osobe Alfredo Štiglić
 56. Odluka o dodjeli financijskih sredstava -  Daniele Sponza
 57. Pravilnik o koordinaciji, odabiru i praćenju provedbe projekata Istarske županije koji se kandidiraju na pozive/natječaje objavljene u okviru programa financiranih iz fondova Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje