Akti župana - veljača 2024.

 1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog natječaja za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija Istarske županije za 2024. godinu
 2. Odluka o provedbi mjere za sufinanciranje troškova stanovanja prema Programu mjera financiranja ili sufinanciranja troškova stanovanja tj. najamnina stana/kuće za potrebe stanovanja radnika zaposlenih u ustanovama na području Istarske županije
 3. Odluka o provedbi mjere jednokratne naknade za kupnju prvog stana ili kupnju/izgradnju kuće radnicima zaposlenim u ustanovama prema Programu mjera čiji je osnivač Istarska županija
 4. Odluka o provedbi mjere Financijskog bonusa vjernosti poslodavcu prema Programu mjera za radnike zaposlene u ustanovama čiji je osnivač Istarska županija
 5. Odluka o provedbi mjere - Financijska naknada za pojačani rad u turističkoj sezoni prema Programu mjera
 6. Odluka o provedbi mjere - Financijski bonus dobrodošlice prema Programu mjera za isplatu jednokratnog bonusa radnicima prilikom zapošljavanja u ustanovama čiji je osnivač Istarska županije 
 7. Zaključak kojim se Istarska županija ne namjerava koristiti pravom prvokupa nekretnine - k.o. Rovinj
 8. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Istarsku županiju u 2024. godini
 9. Odluka o davanju ovlasti javnoj ustanovi „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove“ za pružanje stručne i savjetodavne pomoći upravnim odjelima Istarske županije i proračunskim korisnicima u pripremi projekata koji se planiraju kandidirati na pozive u okviru programa financiranih iz fondova Europske unije
 10. Odluka o davanju ovlasti javnoj ustanovi „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove“ za pripremu dokumentacije vezane uz prijavu Poziva za sudjelovanje u postupku pred-odabira prihvatljivih prijavitelja te provjeru ispunjavanja kriterija za prijavu na ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Provedba teritorijalne strategije za područje otoka Istarske županije“
 11. Odluka o objavi Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2024. godinu
 12. II. Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Istarske županije za 2023. godinu
 13. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu zaštite na radu, konzalting i ispitivanja za potrebe Istarske županije
 14. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na sklapanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5120, dionica Valtura
 15. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na sklapanje Ugovora broj 1, temeljem Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5076, dionica Sveti Petar u Šumi – Jukini
 16. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na sklapanje Ugovora broj 2, temeljem Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5098, dionica Svetvinčenat – Smoljanci
 17. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na sklapanje Ugovora za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5104, dionica Rabac 
 18. Odluka o prihvaćanju prijedloga I. i II. aneksa ugovora o javnoj nabavi i postavljanju solarnih elektrana u sklopu projekta „Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju“ 
 19. Dopuna Odluke  o provedbi mjere - Financijski bonus dobrodošlice prema Programu mjera 
 20. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave geodetskih usluga za izradu podloga za granice pomorskog dobra, podloga za granice pomorskog dobra za luke otvorene za javni promet i za izradu geodetskih elaborata za provedbu utvrđenih granica pomorskog dobra
 21. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o koncesiji za gospodarsko korištenje pomorskog dobra dijela luke otvorene za javni promet lokalnog značaja luke Bunarina
 22. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o koncesiji za gospodarsko korištenje pomorskog dobra dijela luke otvorene za javni promet lokalnog značaja luke Bunarina
 23. Zaključak o davanju suglasnost na Financijski plan Javne ustanove „Natura Histrica“ za 2024. godinu
 24. Izvješće o provedenoj Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine
 25. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Pula o visini bruto osnovice za obračun plaće radnika
 26. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela župana Istarske županije
 27. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Poreč o visini bruto osnovice za obračun plaće radnika
 28. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za aparate i vodu za piće za potrebe Istarske županije
 29. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave za radove na adaptaciji prostora Gospodarske škole Buje
 30. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave za radove na uređenju pročelja i pretresa dijela krova zgrade Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj
 31. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave za uslugu godišnje pretplate na profesionalni pravni portal
 32. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Istarsku županiju u 2024. godini
 33. Odluka o dodjeli nagrade BOOKtiga za razdoblje od 01. veljače 2023. do 31. siječnja 2024. godine
 34. Zaključak o dodjeli sredstava Istarskoj regionalnoj energetskoj agenciji d.o.o. Labin (IRENA) u 2024. godini
 35. Odluka o davanju suglasnosti na izmjenu načina otplate kredita trgovačkog društva G.I.I. TUBE d.o.o.
 36. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju -  CIREVALC - Introducing and upscaling circular economy models in regional value chains in the food, catering and packaging sectors
 37. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju - PASTINNOVA – Innovative models for sustainable future of Mediterranean pastoral systems
 38. Odluka o dodjeli potpore sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora Agenciji za ruralni razvoj Istre - AZRRI d.o.o. Pazin za provedbu primjenjivog istraživanja i razvoj istraživačke infrastrukture u sklopu Mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i drugih djelatnosti u ruralnom prostoru u 2024. godini
 39. Odluka o zajedničkom provođenju postupka javne nabave za telekomunikacijske usluge prijenosa podataka, pristupa internetu i fiksne telefonije za potrebe Istarske županije
 40. Odluka o broju i visini stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2023./2024.
 41. Odluka o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2023./2024.
 42. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu tiskanja Službenih novina Istarske županije za 2024. godinu
 43. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za zajedničku javnu nabavu telekomunikacijskih usluga prijenosa podataka, pristupa internetu i fiksne telefonije za potrebe Istarske županije 
 44. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za održavanje postojećih licenci Microsoft Dynamics AX
 45. Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji
 46. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na sklapanje Ugovora broj 1, temeljem Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5120, dionica Valtura
 47. Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2023./2024.
 48. Odluka o I. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2024. godini
 49. Odluka o stavljanju Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave izvan snage
 50. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave za radove na adaptaciji prostora Gospodarske škole Buje
 51. Odluka o prihvaćanju prijedloga 2. Dodatka ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji i adaptaciji Depadanse Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula
 52. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za dobavu i ugradnju standardne i specijalizirane oprema za Depandansu Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula
 53. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu mobilne telefonije za potrebe Istarske županije
 54. Odluka o prihvaćanju prijedloga 1. Dodatka ugovoru o uslugama stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i adaptaciji Depandanse Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula