Izrađena Studija upravljanja kvalitetom razvoja cikloturizma

Izrađena Studija upravljanja kvalitetom razvoja cikloturizma

Upravni odjel za turizam dao je izraditi Studiju upravljanja kvalitetom razvoja cikloturizma u Istarskoj županiji, uz sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta. Kako bi se kvalitetno upravljalo turističkim proizvodom potrebno je imati informacije o tome koji su motivi dolaska posjetitelja, zadovoljstvo proizvodima te koji sadržaji nedostaju. Cilj Studije bio je istražiti mišljenje korisnika vezano uz očekivanu kvalitetu te zadovoljstvo turista i posjetitelja trenutnom ponudom cikloturističkih proizvoda u destinaciji. Studija je izrađena sa svrhom da bude podloga za integrirano upravljanje kvalitetom (IQM) turističkog destinacijskog proizvoda, kojemu je glavni cilj smanjenje jaza između razine kvalitete koju turisti očekuju i razine kvalitete koju je destinacija realno u mogućnosti osigurati i isporučiti.

Na posljetku, predložene su aktivnosti radi unaprjeđenja kvalitete cikloturizma u Istarskoj županiji. Predložene su kratkoročne aktivnosti u trajanju od 1 do 3 godine i dugoročne aktivnosti od 3 do 5 godina. Najvažnije aktivnosti su kontinuirano održavanje staza, koordinacija između TZ-a u županiji – u suradnji s dionicima, planirati promociju na webu i na društvenim mrežama, osvježavati i poboljšavati biciklističke mape i informacije korisne biciklistima – dostupnost biciklističkih mapa i informacija visoko su na listi prioriteta ispitanika.  

Studiju možete preuzeti ovdje: