Temeljem čl.11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13.,85/15.), Istarska županija otvara i objavljuje dana 16. listopada 2020. godine

SAVJETOVANJE SA JAVNOŠĆU
O PRIJEDLOGU 
Plana upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji
za 2021. godinu

  1. Otvara se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Plana upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2021. godinu.
  2. Pozivaju se sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave, građani, institucije, ustanove, organizacije i udruge, odnosno cjelokupna zainteresirana javnost da u postupku savjetovanja na Prijedlog Plana dostave svoje prijedloge i mišljenja. 
  3. Savjetovanje sa javnošću trajat će od 15. listopada do 16. studenog 2020. godine, u kojem roku svi prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave. 
  4. Obrazac za sudjelovanje mora biti popunjen sa svim traženim podacima, te dostavljen najkasnije do 16. studenog 2020. godine na e-mail: savjetovanje@istra-istria.hr
  5. Ova objava bit će istaknuta na internetskom službenom portalu Istarske županije www.istra-istria.hr 
  6. Po završetku savjetovanja će svi pristigli prijedlozi i primjedbe biti razmotreni, te će se sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima, koje će biti objavljeno na web stranici Istarske županije www.istra-istria.hr najkasnije dana 20. studenog 2020. godine.
  7. Tekst Prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2021. godinu možete vidjeti na ovom linku.

Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem Plana:

Člankom 37. st. 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" br. 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19) propisana je između ostalog i obveza izrade godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom. 

Plan ima utjecaj na interes građana i pravnih osoba na području Istarske županije, pa se stoga provodi postupak savjetovanja s javnošću, te se stoga omogućuje istima sudjelovati u savjetovanju. 

Za provedbu ovog Savjetovanja nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Istarske županije za 2020. godinu.