13. sjednica Županijske skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/600-160, fax. 052/622-906
e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/10-01/74
URBROJ: 2163/1-01/4-10-1
Pazin, 20. srpnja 2010.

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09)

SAZIVAM
13. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 2. kolovoza 2010. godine,
s početkom u 17,00 sati, u Maloj koncertnoj
dvorani Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI  RED

 1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 12. sjednice Županijske skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,
 3. Polugodišnji obračun Proračuna Istarske županije za razdoblje 01.01. do 30.06.2010. godine,
 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za razdoblje od 1. 01. do 30.06. 2010. godine,
 5. Izvješće o radu i ostvarivanju Mandatnog programa Župana za period 1.01. do 30.06. 2010. godine
 6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prve izmjene i dopune Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2010. godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije
 7. Prijedlog Odluke o mjerilima za određivanje plaće Župana i Zamjenika Župana te službenika i namještenika u Upravnim tijelima Istarske županije,
 8. Prijedlog Zaključka o objedinjavanju javne nabave na području cijele Istarske županje uključujući i jedinice lokalne samouprave u cilju stvaranja što većih ušteda,
 9. Prijedlog Zaključka o objedinjenom vođenju računa, povećanju likvidnosti, boljim uvjetima štednje i dobivanja pozajmica temeljem sklapanja ugovora Istarske županije s jednom poslovnom bankom na području Istarske županije,
 10. Prijedlog Zaključka o ukidanju nadzornih odbora, naknada za rad u nadzornim odborima i upravnim vijećima, objedinjavanju upravnih odjela i preraspodjeli poslova unutar postojećih djelatnika,
 11. Prijedlog Zaključka o uvođenju jedinstvenog sustava profesionalnog usavršavanja, školovanja i doškolovanja, jedinstvenih mjerila za studentske nagrade i potpore na razini Županije i jedinica lokalne samouprave radi ravnomjernijeg i pravednijeg stjecanja prava na znanje,
 12. Prijedlog Odluke o prijedlogu  mreže osnovnih škola na području Istarske županije,
 13. Prijedlog Odluke o prijedlogu mreže srednjih škola i učeničkih domova na području Istarske županije,
 14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana civilne zaštite Istarske županije,
 15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja Istarske županije,
 16. Prijedlog Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad Polivalentnim  kulturnim centrom Grožnjan - Centro culturale polivalente Grisignana na Općinu Grožnjan - Comune di Grisignana,
 17.  
  a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Jože Šurana Višnjan,
  b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Juršići,
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Puli,
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti Istre - Museo d'arte contemporanea dell'Istria,
 20.  
  a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Službeničkog suda Istarske županije, Pazin - Tribunale per il personale impiegatizio della Regione istriana, Pisino,
  b) Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda Istarske županije Pazin  - Tribunale per il personale impiegatizio della Regione istriana, Pisino,
 21. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije,
 22.  
  a) Prijedlog Rješenja o razrješenju članica Školskog odbora Gospodarske škole Buje,
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Gospodarske škole Buje,
 23.  
  a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Industrijsko - obrtničke škole Pula,
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Industrijsko-obrtničke škole Pula,
 24.  
  a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Temeljnih financijskih izvješća trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč za 2009. godinu,
  b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Uprave i Nadzornog odbora trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč za 2009. godinu,
  c) Prijedlog Odluke o rasporedu dijela zadržane dobiti trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč za 2009. godinu,
  d) Prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč,
  e) Prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč,
 25.  
  a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća uprave o poslovanju društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, za 2009.,
  b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća za 2009. godinu društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin,
  c) Prijedlog Odluke o uporabi dobitka financijske godine 2009. godine društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin,
  d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2009. godinu.

Napomena: Materijali za 8., 9., 10. i 11. točku dostavljeni su vam poštom na adrese u prvoj polovici srpnja.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/600-160.

Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije

Dino Kozlevac, v.r.