REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-662, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/13-01/79
URBROJ: 2163/1-01/4-13-1
Pazin, 22. srpnja 2013.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
3. sjednicu Skupštine Istarske županije

u četvrtak, 01. kolovoza 2013. godine,
s početkom u 17,00 sati, u Maloj koncertnoj
dvorani Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Skupštine Istarske županije,
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije,
 4. Prijedlog Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - privezište "Alberi",
 5. Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela, turističkih naselja i kampova tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. Poreč,
 6. Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja  koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u TN "Červar - Porat" i Zambratiji,
 7. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ski -  lifta na lokaciji "Stella Maris" u Umagu,
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene u Vrsaru,
 9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na sanaciji i dogradnji postojećeg lukobrana i molova luke javnog prometa Červar Porat - I. faza,
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije od 2008. do 2013. godine za period do kraja 2015. godine,
 11. Prijedlog Pravilnika o provedbi javnog poziva za državne potpore koje dodjeljuje Istarska županija,
 12. Prijedlog Pravilnika o korištenju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre,
 13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2013. godinu,
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za  2013. godinu,
 15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova Istarske županije za 2013. godinu,

 16. a. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Uprave i Nadzornog odbora trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč za 2012. godinu,
  b. Prijedlog Odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč za 2012. godinu,
  c. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Odluke o raspodjeli dobiti trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč za 2012. godinu,
  d. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč,
  e. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Odluke o davanju razrješnice Upravi trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč,
 17.  
  a. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva AZRRI- Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za 2012. godinu i davanje razrješnice članu Uprave,
  b. Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva AZRRI d.o.o. Pazin,
  c. Prijedlog Odluke o uporabi dobitka financijske 2012. godine Društva AZRRI d.o.o. Pazin,
  d. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva AZRRI d.o.o. Pazin,
 18.  
  a. Prijedlog Odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća društva IRENA d.o.o. Labin,
  b. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju društva IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti d.o.o. Labin, za 2012. godinu,
  c. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva IRENA d.o.o. za 2012. godinu,
  d. Prijedlog Odluke o raspodjeli utvrđene dobiti društva IRENA d.o.o. za 2012.godinu
 19. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna - Pula,
 20. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti SŠ Buzet,
 21. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Gimnazije i strukovne škole Pazin,
 22.  
  a. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Istarske županije,
  b. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Istarske županije.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667.

Predsjednik

Valter Drandić,v.r.